Poplatek za užívání veřejného prostranství

V jakém případě ve věci jednat: 

Vznik, změna, zánik poplatkové povinnosti.

Charakteristika úkonu: 

Přihlášení, změna v údajích, odhlášení.

Výsledek úkonu: 

Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství zvláštními způsoby, kterými se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných podobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Kdy věc řešit: 

Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Jestliže bude tento den dnem pracovního volna nebo státem uznaného svátku, pak je poplatník povinen splnit svoji ohlašovací povinnost nejpozději následující pracovní den. V případě umístění stavebního zařízení v souvislosti s odstraněním havárie je poplatník  povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději první následující pracovní den. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem výše uvedeným.

Volbu placení poplatku paušální částkou sdělí poplatník správci poplatku v rámci ohlášení.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Přiznání k poplatku. Je možné požít tiskopis v sekci dokumenty  nebo volným textem vypsat ohlašované údaje.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Přiznání k poplatku. Je možné požít tiskopis v sekci dokumenty nebo volným textem vypsat ohlašované údaje.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

bauerova.hana@havirov-city.cz

 

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Odbor organizační, oddělení správy poplatků, přízemí, číslo kanceláře B010, vedoucí oddělení správy poplatků Ing. Hana Bauerová, tel. 596 803 250

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý metr čtvereční užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den:
- za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb: 1 Kč
- za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje, za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje, za umístění stavebních zařízení, za provádění výkopových prací, za umístění skládek a za umístění reklamních zařízení: 10 Kč
- za užívání veřejného prostranství pro účely konání kulturní, sportovní nebo reklamní akce: 10 Kč
- za užívání veřejného prostranství pro účely tvorby filmových a televizních děl: 5 Kč

Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství stanovena paušální částkou:
- za vyhrazení trvalého parkovacího místa: 3 000 Kč/měsíc
- za vyhrazení trvalého parkovacího místa: 30 000 Kč/rok
- za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje za každý i započatý metr čtvereční: 200 Kč/měsíc
- za umístění reklamního zařízení za každý i započatý metr čtvereční: 40 Kč/týden
- za umístění reklamního zařízení za každý i započatý metr čtvereční: 150 Kč/měsíc
- za umístění reklamního zařízení za každý i započatý metr čtvereční: 1 500 Kč/rok
- za umístění zařízení předzahrádky v zóně A za každý i započatý metr čtvereční: 40 Kč/týden a 150/ Kč/měsíc
- za umístění zařízení předzahrádky v zóně B za každý i započatý metr čtvereční:  30 Kč/týden a 110 Kč/měsíc
- za umístění zařízení cirkusů: 3 000 Kč/měsíc
- za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí:  700 Kč/týden

Pro účel poplatku za umístění zařízení předzahrádky je statuární město Havířov rozděleno na zónu "A" - části města: Havířov-Město, Havířov-Podlesí, Havířov-Šumbark a zónu "B" - ostatní části města.

Opravné prostředky: 

Poplatník se může proti vydanému platebnímu výměru odvolat do 30 dnů ode dne jeho doručení písemným podáním ke krajskému úřadu Moravskoslezského kraje prostřednictvím Magistrátu města Havířova, odbor organizační, oddělení správy poplatků.

Sankce: 

Správce poplatku může poplatkovému subjektu stanovit zvýšení poplatku jako následek za pozdní úhradu poplatku nebo jeho části, a to až do výše dvojnásobku rozdílu mezi částkou poplatku, která má být zaplacena nebo odvedena, a částkou zaplacenou nebo odvedenou do původního dne splatnosti poplatku. Zvýšení poplatku je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

Působnost: 

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.

Oblast: 

Místní daně a poplatky.

Klíčová slova: 

Poplatek, místní poplatek, zábor, veřejné prostranství.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

01.01.2024

Konec platnosti popisu úkonu: 

31.12.2024

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

V agendovém informačním systému.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Oddělení správy poplatků.

Kontaktní osoba: 

Ing. Hana Bauerová, vedoucí oddělení správy poplatků

tel. 596 803 250, bauerova.hana@havirov-city.cz

 

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2024
Popis byl naposledy aktualizován: 
2. 1. 2024
Datum konce platnosti popisu: 
31. 12. 2024