Poplatek za odpady

Základní informace k životní situaci: 

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:

a) fyzická osoba přihlášená v obci,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí. Při platbě používejte vždy variabilní symbol přidělený správcem poplatku.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Poplatník nebo jeho zástupce (ze zákona či plné moci).

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Poplatek za kalendářní rok 2021 poplatník platí městu Havířov v částce a termínu splatnosti určenému Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Havířov č. 10/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen "OZV č. 10/2020").

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Poplatková povinnost vzniká k prvnímu dni v měsíci, v němž se fyzická osoba přihlásila v obci, případně se stala vlastníkem stavby, rodinného domu nebo bytu (a žádná fyzická osoba zde nemá trvalý pobyt). Poplatková povinnost zaniká k poslednímu dni v měsíci předcházejícího měsíci, ve kterém nastala změna přihlášení či vlastnictví stavby, rodinného domu nebo bytu (a žádná fyzická osoba zde nemá trvalý pobyt). Dojde-li ke změně poplatkové povinnosti v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení poplatkové povinnosti rozhodný stav na konci tohoto měsíce. Ohlašovací povinnost je splněna podáním ohlášení poplatku nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov–Město.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Přiznání k poplatku a úkony související s plněním poplatkové povinnosti (oznámení skutečností, které mají vliv na výši poplatku a změny v osobních údajích) se činí na Magistrátu města Havířova, přízemí budovy B v kancelářích B003, B013 a B014. Agendu vyřizují odborní referenti podle druhu činnosti:
Evidence poplatku v kanceláři B013 a B010:
Petra Kubešová, tel. 596 803 375, kubesova.petra@havirov-city.cz
Mgr. Magda Mlynářová, tel. 596 803 252, mlynarova.magda@havirov-city.cz

Ing. Hana Bauerová, tel. 596 803 250, bauerova.hana@havirov-city.cz

Vymáhání nedoplatků:
Kancelář B003:
Bc. Dagmar Svížalová, tel 596 803 323, svizalova.dagmar@havirov-city.cz
Bc. Lucie Pipreková, tel. 596 803 388, piprekova.lucie@havirov-city.cz
Kancelář B014:
Ing. Hana Masopustová, tel. 596 803 207, masopustova.hana@havirov-city.cz
Pavlína Martynková, tel. 596 803 108, martynkova.pavlina@havirov-city.cz

Úřední hodiny:
pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. po telefonické objednávce.

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

Průkaz totožnosti, průkaz dlouhodobého pobytu cizince, rodný list, oddací list, úmrtní list (podle druhu ohlašované změny).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Přiznání k poplatku a oznámení zániku poplatkové povinnosti v části "Přílohy".

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Sazba poplatku pro rok 2021 je :
- pro osobu s trvalým pobytem na území města, 672 Kč /rok,
- pro osoby, které mají byt v osobním vlastnictví nebo rodinný dům, ve kterém nemá trvalý pobyt žádná fyzická osoba; a současně trvalý pobyt na území města, 336 Kč/rok,
- pro osoby, které mají byt v osobním vlastnictví nebo rodinný dům, ve kterém nemá trvalý pobyt žádná fyzická osoba, ale ve městě nemají trvalý pobyt, 672 Kč /rok.

Poplatek je splatný nejpozději do 30. 4. příslušného kalendářního roku.
Pokud poplatníkovi vznikla poplatková povinnost v průběhu roku, je poplatek povinen uhradit v poměrné výši ze sazby uvedené výše za počet kalendářních měsíců, ve kterých trvá poplatková povinnost (za každý měsíc 56 Kč). Termín splatnosti je poslední den v měsíci následujícím po měsíci, za který vznikla poplatková povinnost, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku. Poplatek lze hradit v hotovosti (na pokladně správce poplatku v úředních dnech) nebo bezhotovostně (bankovním převodem na číslo účtu 19-1721604319/0800 nebo prostřednictvím SIPO). Při placení je důležité identifikovat platbu variabilním symbolem, který byl každému poplatníkovi přidělen při evidenci. Začíná číslem 6100 nebo 6200 a má 10 míst. Při placení na pokladně je tento údaj uveden vedle adresního údaje na pokladní stvrzence. Na požádání jej sdělí úřední osoby zařazené do oddělení správy poplatků (e-mailem či telefonicky).

Na základě zákona o místních poplatcích je od poplatku osvobozena fyzická osoba, která je:
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

Podle OZV č. 10/2020 se dále osvobozuje fyzická osoba:

a) nezletilá, a to do konce kalendářního měsíce, ve kterém dosáhne tří let věku,

b) nezletilá bez stanoveného zástupce, po dobu trvání podmínek osvobození do dosažení zletilosti této osoby,

c) s dlouhodobým pobytem v zahraničí přesahujícím 180 dní pobytu v příslušném kalendářním roce, a to z důvodu zaměstnání, podnikání, sňatku či studia; osvobození se poskytuje na příslušný kalendářní rok, ve kterém došlo ke splnění podmínky,

d) po dobu výkonu trestu odnětí svobody,

e) která je vlastníkem stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci postavené na území statutárního města Havířova a zároveň je ve statutárním městě Havířov přihlášena.

Úleva ve výši 50% z poplatku se poskytuje pro poplatníky, kteří mají ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba a zároveň jsou přihlášeny ve statutárním městě Havířov. Údaj rozhodný pro osvobození je poplatník povinen ohlásit nejpozději do 31.12. kalendářního roku, ve kterém nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Poplatníkovi, který má ve vlastnictví rodinný dům nebo byt v osobním vlastnictví, ve kterých není hlášena žádná fyzická osoba k trvalému pobytu a má současně i trvalý pobyt na území města Havířova, se snižuje poplatek z této stavby o 50%.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

- podání žádosti o vrácení přeplatku na poplatku: do 30 dnů
- podání odvolání proti platebnímu výměru: do 30 dnů
- přihlášení k poplatku, oznámení změn: bezodkladně

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Obecně závazná vyhláška statutárního města Havířov č. 10/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Jaké jsou související předpisy: 

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Poplatník může proti platebnímu výměru podat odvolání do 30 dnů ode dne, který následuje po jeho doručení, ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje prostřednictvím Magistrátu města Havířova, odbor organizační, oddělení správy poplatků.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: 

Za porušení povinností nepeněžité povahy stanovené OZV č. 10/2020, může správce poplatku uložit pokutu podle § 247 odst. 2 daňového řádu do výše 500 000 Kč. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na dvojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti poplatku nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti poplatku omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnosti tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Odbor organizační, oddělení správy poplatků.
Kontaktní osoba: 
Ing. Hana Bauerová, vedoucí oddělení správy poplatků tel. 596 803 250, bauerova.hana@havirov-city.cz
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2021
Popis byl naposledy aktualizován: 
2. 6. 2021
Datum konce platnosti popisu: 
31. 12. 2021