Místní poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství

Základní informace k životní situaci: 

Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství zvláštními způsoby, kterými se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných podobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Poplatník místního poplatku, tj. fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným výše a není vlastníkem tohoto pozemku. V případě vzniku platební povinnosti v důsledku realizace stavebních prací je poplatníkem vždy investor.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Poplatník je povinen správci poplatku oznámit zvláštní užívání veřejného prostranství nejpozději v den zahájení. Jestliže bude tento den dnem pracovního volna nebo státem uznaného svátku, pak je poplatník povinen splnit svoji ohlašovací povinnost nejpozději následující pracovní den. V případě umístění stavebního zařízení v souvislosti s odstraněním havárie, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději první následující pracovní den.

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 73601 Havířov–Město.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Odbor organizační, oddělení správy poplatků, kancelář číslo B014, odborný referent Pavlína Martynová, tel. 596 803 108, martynkova.pavlina@havirov-city.cz
Úřední dny:
pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. po telefonické objednávce

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku své jméno a příjmení nebo název právnické osoby, místo přihlášení nebo sídlo, RČ nebo IČ a čísla účtů u bank, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky související s podnikáním.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Formuláře jsou k dispozici na oddělení správy poplatků, organizační odbor, na informacích a v sekci "Přílohy".

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Sazby místního poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství jsou uvedeny v Obecně závazné vyhlášce Statutárního města Havířov o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č.  7/2019 ze dne 16.12.2019.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Bezodkladně, nejpozději do 30 dnů.

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Havířov, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, č. 7/2019 ze dne 16.12.2019.

Jaké jsou související předpisy: 

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Poplatník se může proti platebnímu výměru odvolat do 30 dnů ode dne, který následuje po jeho doručení písemným podáním ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje prostřednictvím Magistrátu města Havířova, odbor organizační, oddělení správy poplatků.  

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: 

Za porušení povinností nepeněžité povahy může správce poplatku uložit pokutu podle § 247, zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Odbor organizační, oddělení správy poplatků.
Kontaktní osoba: 
Ing. Hana Bauerová, vedoucí oddělení správy poplatků, tel. 596 803 250, bauerova.hana@havirov-city.cz
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2020
Popis byl naposledy aktualizován: 
16. 9. 2020