Uzavření manželství

Základní informace k životní situaci: 

Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství (dále jen „snoubenci“), že spolu vstupují do manželství. Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní; činí se v přítomnosti dvou svědků.

Projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství před orgánem veřejné moci provádějícím sňatečný obřad v přítomnosti matrikáře, jedná se o občanský sňatek.

Projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství před orgánem církve nebo náboženské společnosti oprávněné k tomu podle jiného právního předpisu, jedná se o církevní sňatek.

Byl-li uzavřen občanský sňatek, nemají následné náboženské obřady právní následky.
Byl-li uzavřen církevní sňatek, nelze následně uzavřít občanský sňatek.

Je-li život snoubence přímo ohrožen, může sňatečný obřad provést každý orgán veřejné moci nebo orgán oprávněné církve popřípadě jiný úřad stanovený jiným právním předpisem, a to na kterémkoli místě. Mimo území ČR může sňatečný obřad provést velitel námořního plavidla plujícího pod státní vlajkou ČR nebo velitel letadla zapsaného v leteckém rejstříku v ČR a je-li alespoň jeden ze snoubenců státním občanem ČR rovněž velitel vojenské jednotky ČR v zahraničí.

Státní občan ČR může mimo území republiky uzavřít manželství také před diplomatickou misí nebo konzulárním úřadem ČR.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství, že spolu vstupují do manželství.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

O provedení sňatečného obřadu snoubenci požádají matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno, a předloží doklady osvědčující jejich totožnost a způsobilost k uzavření manželství.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Snoubenci vyplní před uzavřením manželství dotazník a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Dotazník obdrží snoubenci na oddělení matriky.

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město, odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení matriky.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město, odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení matriky - přízemí budovy A:
- pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
- čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
- úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. pouze online rezervace na webových stránkách úřadu.

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

Doklady osvědčující totožnost snoubenců a způsobilost k uzavření manželství.

Občané ČR předkládají společně s dokladem totožnosti a dotazníkem k uzavření manželství:
a) rodný list,
b) doklad o státním občanství,
c) výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu,
d) výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
e) pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popř. pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera.

Údaje uvedené v písm. b) až d) mohou být uvedeny v jednom dokladu (dle občanského průkazu). Státní občanství lze rovněž prokázat cestovním dokladem.

Snoubenec, který je občanem a má trvalý pobyt v cizině, je povinen prokázat svoji totožnost a k předepsanému tiskopisu připojit výše uvedené doklady nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány. Doklady výše uvedené pod písm. c) a d) nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány, musí být vydány státem, na jehož území má snoubenec pobyt. 

Církevní sňatek - snoubenci musí nejprve předložit oddávajícímu osvědčení o splnění požadavků pro uzavření manželství stanovených zákonem, vydané matričním úřadem, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Platnost osvědčení je šest měsíců.

Cizí státní občan dále předloží:
- doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství
- potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území České republiky; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství nebo vzniku partnerství starší 7 pracovních dnů. 

Jsou-li předkládány cizozemské doklady, musí mít náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, jinak a úředně přeloženy do českého jazyka.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Dotazník k uzavření manželství je k dispozici na kterémkoli matričním úřadu na území ČR.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky je zpoplatněno částkou 3.000,- Kč.
Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky je zpoplatněno částkou 2.000,- Kč.
Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost je zpoplatněno částkou 1.000,- Kč
V ostatních případech není správní poplatek za uzavření manželství stanoven.
Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství zaplatí snoubenec 500 Kč.

Správní poplatek za tyto úkony lze zaplatit na místě v hotovosti nebo platební kartou.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: 

Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci a svědci nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec, popřípadě snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťují snoubenci na vlastní náklady.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: 

Po uzavření manželství je manželům vydán oddací list, na základě kterého žádají o vydání nového občanského průkazu, a to u kterékoli obce s rozšířenou působností.

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

- zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 207/2001 Sb., k zákonu o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších přepisů
- zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy: 

 zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů
- zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Polici ČR, ve znění pozdějších předpisů
- sdělení č. 235/1995 Sb., Ministerstva zahraničních věcí ČR o sjednání Smlouvy mezi ČR a SR o úpravě některých otázek na úseku matrik a státního občanství
- zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Proti rozhodnutí o zamítnutí povolení uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, a to prostřednictvím odboru vnitra a živnostenský úřad.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě: 

Internetové stránky Ministerstva vnitra: www.mvcr.cz

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení matriky
Kontaktní osoba: 
Bc. Alena Holá, Bc. Žaneta Vaňková, DiS.
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2020
Popis byl naposledy aktualizován: 
17. 6. 2020