Poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova

V jakém případě ve věci jednat: 

O dotaci z rozpočtu města Havířova mohou žádat právnické i fyzické osoby dle podmínek stanovených Zásadami pro poskytování dotací (viz příloha níže) každoročně ve dvou řádných termínech, v I. kole do 31.10. a ve II. kole do 31. 3.

Charakteristika úkonu: 

O dotaci mohou žádat oprávněné osoby, které splňují podmínky stanovené Zásadami (viz příloha níže). Dotace se poskytuje na základě písemné žádosti doručené v předepsaném termínu včetně povinných příloh. Na poskytnutí dotace není právní nárok.

Výsledek úkonu: 

Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova ve výši, kterou schválí orgány města, nebo sdělení o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova.

Kdy věc řešit: 

Žádost o poskytnutí dotace na činnost nebo plánované akce či projekty pro následující kalendářní rok lze podat do 31. 10.  (tzv. 1. kolo), žádosti o poskytnutí dotace na činnost nebo plánované akce či projekty v daném kalendářním roce jsou přijímány do 31. 3. (2. kolo), nerozhodne-li poskytovatel dotace jinak.

Žádosti mimo termíny nebudou řešeny samostatně, ale společně s žádostmi o dotaci v nejbližším termínu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace, vyjma řešení nepředvídaných situací a krizových stavů.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Žádost se podává na předepsaném formuláři „Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova“ spolu s povinnými doklady v rozsahu přílohy č. 1 Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova. Vyplněné formuláře podepsané statutárním zástupcem organizace včetně všech požadovaných příloh je nutné odeslat datovou schránkou žadatele o dotaci na ID datové schránky: 7zhb6tn. 

POVINNÉ DOKLADY:

- prostá kopie smlouvy o běžném účtu k bankovnímu spojení uvedenému v žádosti o dotaci.
- prostá kopie stanov žadatele o dotaci, výpisu z OR, zřizovací listiny apod. (dle právní formy žadatele), pokud nebyly příslušnému odboru MMH již předloženy v předchozích letech. V takovém případě žadatel o dotaci předloží písemné prohlášení o nezměněné identifikaci údajů uvedených v dotčených dokumentech dle vzoru uvedeného v příloze č. 2 těchto Zásad.
- plná moc, jmenovací dekret, zápis o zvolení členů statutárního orgánu či jiný doklad opravňující danou osobu jednat a podepisovat jménem žadatele o dotaci v souladu s platnými doloženými doklady.
- právnické osoby a podnikající fyzické osoby doloží potvrzení finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků vůči územním finančním orgánům České republiky (ne starší 3 měsíců). Ostatní žadatelé o dotaci v této věci předloží čestné prohlášení ve znění dle přílohy č. 3 Zásad.
- částečný/úplný výpis z evidence skutečných majitelů ne starší 6 měsíců od data podání žádosti o dotaci (dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 10a odst. 3 písm. f) bodu 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) - návody, jak výpis získat, jsou součástí příloh níže
- registrované sociální služby pobytové, které poskytují služby mimo území města Havířova, doručí odboru sociálních věcí MMH seznam občanů z města Havířova (jméno, příjmení, rok narození, adresa), kterým služby poskytují - e-mailová adresa: vaclavkova.michaela@havirov-city.cz.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Žádost se podává na předepsaném formuláři „Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova“ spolu s povinnými doklady v rozsahu přílohy č. 1 Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova. Vyplněné formuláře je nutné podepsat statutárním zástupcem organizace.

POVINNÉ DOKLADY:

- prostá kopie smlouvy o běžném účtu k bankovnímu spojení uvedenému v žádosti o dotaci.
- prostá kopie stanov žadatele o dotaci, výpisu z OR, zřizovací listiny apod. (dle právní formy žadatele), pokud nebyly příslušnému odboru MMH již předloženy v předchozích letech. V takovém případě žadatel o dotaci předloží písemné prohlášení o nezměněné identifikaci údajů uvedených v dotčených dokumentech dle vzoru uvedeného v příloze č. 2 těchto Zásad.
- plná moc, jmenovací dekret, zápis o zvolení členů statutárního orgánu či jiný doklad opravňující danou osobu jednat a podepisovat jménem žadatele o dotaci v souladu s platnými doloženými doklady.
- právnické osoby a podnikající fyzické osoby doloží potvrzení finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků vůči územním finančním orgánům České republiky (ne starší 3 měsíců). Ostatní žadatelé o dotaci v této věci předloží čestné prohlášení ve znění dle přílohy č. 3 Zásad.
- částečný/úplný výpis z evidence skutečných majitelů ne starší 6 měsíců od data podání žádosti o dotaci (dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 10a odst. 3 písm. f) bodu 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) - návody, jak výpis získat, jsou součástí příloh níže
- registrované sociální služby pobytové, které poskytují služby mimo území města Havířova, doručí odboru sociálních věcí MMH seznam občanů z města Havířova (jméno, příjmení, rok narození, adresa), kterým služby poskytují - e-mailová adresa: vaclavkova.michaela@havirov-city.cz.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

V případě elektronické formy podání žádosti je nutné použít předepsaný formulář žádosti o dotaci a vyplněný jej včetně povinných příloh odeslat datovou schránkou na ID datové schránky: 7zhb6tn. 

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Vyplněné formuláře lze zaslat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně předat podatelně Magistrátu města Havířova na adrese:

Magistrát města Havířova

Svornosti 86/2

736 01 Havířov-Město

E-mail: posta@havirov-city.cz

Problematiku dotací lze také řešit osobně s referentkami odboru školství a kultury Magistrátu města Havířova - oddělení dotací a volnočasových aktivit, budova A, 3. poschodí:

- kanc. č. A316 – I. Tomková (oblast partnerských vztahů, prevence kriminality, protidrogové prevence, bezpečnost v silničním provozu, bezpečnost a ochrana zdraví)
- kanc. č. A316a – Bc. D. Goliková (sociální oblast RS a S) 
- kanc. č. A308 – I. Skořepová (školská oblast, kulturní oblast)
- kanc. č. A308 – Bc. K. Mikeschová (sportovní oblast)

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Bez poplatku.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Bez poplatku.

Působnost: 

Samospráva.

Oblast: 

Dotace - oblast sportovní, sociální, školská, kulturní, partnerských vztahů, prevence kriminality a protidrogové prevence, bezpečnosti a ochrany zdraví.

Klíčová slova: 

Dotace.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

7. 6. 2021

Konec platnosti popisu úkonu: 

Bez omezení.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Oddělení dotací a volnočasových aktivit odboru školství a kultury.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
2. 5. 2024
Popis byl naposledy aktualizován: 
2. 5. 2024