Poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova

Základní informace k životní situaci: 

Poskytování dotací zapsaným spolkům, dalším druhům organizací a fyzickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, kultury, vzdělávání, partnerských vztahů, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality, bezpečnosti v silničním provozu a ochrany životního prostředí.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba, jejímž zřizovatelem není město, podá písemnou žádost na předepsaném formuláři „Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova“, v rozsahu přílohy č. 1 Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova a vyplněný formulář „Položkový rozpočet projektu/činnosti“ (Formulář č. 2).

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Dotovaný projekt nebo činnost musí být realizovány zpravidla na území města, pro občany města nebo za účelem reprezentace města Havířova.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Podáním žádosti (vyplněného formuláře).

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Odbor školství a kultury, oddělení dotací a volnočasových aktivit, Magistrát města Havířova, třetí poschodí 
- kanc. č. A316 – Bc. B. Mandáková (oblast partnerských vztahů, prevence kriminality,
protidrogové prevence, bezpečnost v silničním provozu, bezpečnost a ochrana zdraví)
- kanc. č. A316a – L. Gorecká, DiS. (sportovní oblast) 
- kanc. č. A308 – I. Skořepová (školská oblast, kulturní oblast)
- kanc. č. A308 – Ing. L. Šillerová (sociální oblast RS a S)

pondělí a středa 8:00 – 17:00 hod.
čtvrtek 8:00 – 14:00 hod.
úterý a pátek 8:00 – 12:00 hod. po telefonické objednávce

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

Vyplněný formulář žádosti, včetně položkového rozpočtu + doklady dle přílohy č. 1 Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě na této stránce v části "Přílohy".

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Bez poplatku

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

1) Pro podání žádosti: do 31.10. a 31.3. *
2) Pro vyúčtování: dle smlouvy **

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou související předpisy: 

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Odbor školství a kultury, oddělení dotací a volnočasových aktivit Magistrátu města Havířova.
Kontaktní osoba: 
Mgr. Dagmar Mertová, vedoucí oddělení dotací a volnočasových aktivit odboru školství a kultury, tel. 596 803 127
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
3. 3. 2021
Popis byl naposledy aktualizován: 
3. 3. 2021
Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: 

* Žádost o poskytnutí dotace doručí žadatel na níže uvedenou adresu v těchto termínech:

a) do 31. 10. žádost o poskytnutí dotace na činnost nebo plánované akce či projekty pro následující kalendářní rok,

b) do 31. 3. žádost o poskytnutí dotace na činnost nebo plánované akce či projekty v daném kalendářním roce,

nerozhodne-li poskytovatel dotace jinak.

Žádosti předložené mimo výše uvedené termíny, nebudou řešeny samostatně, ale společně s žádostmi o dotaci v nejbližším řádném termínu pro předkládání žádostí
o poskytnutí dotace, vyjma řešení nepředvídaných situací a krizových stavů.

** Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli dotace na předepsaném formuláři závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace do 2 měsíců po ukončení dotovaného projektu nebo činnosti, nejpozději však do 25. 1. následujícího kalendářního roku, neurčí-li poskytovatel dotace jinak.
Dohodnutý závazný termín pro vyúčtování poskytnuté dotace bude v jednotlivých případech stanoven veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace.