Zvláštní užívání místní komunikace, silnice II. a III. třídy

V jakém případě ve věci jednat: 

Subjekt, v jehož oprávněném zájmu je užít místní komunikace, silnice II. a III. třídy k jinému účelu, než pro které jsou komunikace určeny.

Charakteristika úkonu: 

Správní řízení za účelem vydání rozhodnutí o zvláštním užívání podle ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Výsledek úkonu: 

Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace.

Kdy věc řešit: 

Na základě včasného podání žádosti o povolení zvláštního užívání místní komunikace, silnice II. a III. třídy.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Žádost s identifikací pozemní komunikace, přesným určením místa účelu a doby zvláštního užívání, jméno a příjmení toho, kdo má za průběh zvláštního užívání zodpovídat, jeho datum narození, telefon a adresu, případně IČO, situační výkres s návrhem rozsahu zvláštního užívání, předchozí souhlas Policie ČR s návrhem zvláštního užívání (pokud dojde k dopravnímu omezení), předchozí souhlas vlastníka pozemní komunikace.  

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Žádost s identifikací pozemní komunikace, přesným určením místa účelu a doby zvláštního užívání, jméno a příjmení toho, kdo má za průběh zvláštního užívání zodpovídat, jeho datum narození, telefon a adresu, případně IČO, situační výkres s návrhem rozsahu zvláštního užívání, předchozí souhlas Policie ČR s návrhem zvláštního užívání (pokud dojde k dopravnímu omezení), předchozí souhlas vlastníka pozemní komunikace. 

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Datovou zprávou : 7zhb6tn, e-mailovou adresu posta@havirov-city.cz s ověřeným elektronickým podpisem na  podatelnu Magistrátu města Havířova.  

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Písemně nebo osobně na podatelně Magistrátu města Havířova, nebo na odboru komunálních služeb, oddělení dopravních systémů, A403, Magistrátu města Havířova.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Výše poplatku je stanovena podle délky doby zvláštního užívání. Do 10 ti dní 100 Kč, do půl roku 500 Kč, nad půl roku 1000 Kč.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Výše poplatku je stanovena podle délky doby zvláštního užívání. Do 10 ti dní 100 Kč, do půl roku 500 Kč, nad půl roku 1000 Kč.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Není předmětem úkonu.

Opravné prostředky: 

Odvolání proti Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace, do 15 ti dnů ode dne oznámení rozhodnutí podané písemně nebo elektronicky u Magistrátu města Havířova, odboru komunálních služeb, oddělení dopravních systémů.

Sankce: 

Bez povolení, nebo v rozporu s povolením zvláštního užívání pozemní komunikace užije pozemní komunikaci jiným než obvyklým způsobem, nebo k jinému účelu. Sankce až do výše 300 000 Kč.

Působnost: 

Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace v rámci výkonu státní správy vykonávané v přenesené působnosti.

Oblast: 

Pozemní komunikace.

Klíčová slova: 

Chodník, protlak, překop, vozovka.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

Dnem nabytí právní moci Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace.

Konec platnosti popisu úkonu: 

Konec platnosti rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Není předmětem úkonu.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor komunálních služeb.

Kontaktní osoba: 

Mgr. Kamil Rychtr, Bc. Věra Górecká.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
10. 6. 2021
Popis byl naposledy aktualizován: 
29. 3. 2023