Zvláštní užívání místní komunikace, silnice II. a III. třídy

Základní informace k životní situaci: 

Povolení zvláštního užívání chodníku, místní komunikace nebo silnice II. a III. třídy jiným způsobem než je obecné užívání jízdou nebo chůzí k umístění inženýrských sítí, pro provádění stavebních prací, k umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací, (zařízení staveniště, skládka stavebních hmot nebo paliva apod.), k zřizování a provozování zařízení pro písemnou, obrazovou, světelnou nebo jiným způsobem prováděnou reklamu, pro zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení, pro audiovizuální tvorbu, k pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí, pro výjimečné užití místní komunikace a silnice samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů, které nemají schválenou technickou způsobilost.
Postup a podmínky vychází z ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a § 40 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Žadatel, tedy fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, která může vystupovat samostatně nebo může být zastoupena na základě plné moci.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Žádost lze podat na řádně vyplněném formuláři včetně všech potřebných příloh uvedených na formuláři na Magistrátu města Havířova, organizačním odboru, podatelně MMH, Svornosti 86/2,736 01 Havířov-Město, kancelář č. A003. El. podatelna: posta@havirov-city.cz, IDDS: 7zhb6tn v dostatečném časovém předstihu před začátkem konání zvláštního užívání.
Formulář je veřejně dostupný z internetu. Lze jej obdržet i na odboru komunálních služeb, oddělení dopravy.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Životní situaci lze konzultovat s referenty Magistrátu města Havířova, odbor komunálních služeb, oddělení dopravy, ve 4. patře budovy Magistrátu, blok A, kancelář č. dv. A 403. Pro snazší orientaci lze využít navigační systém magistrátu
pondělí 8.00 – 17.00 hod.
středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý 8.00 – 12.00 hod. (pouze na objednávku)
pátek 8.00 – 12.00 hod. (pouze na objednávku)

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Výše správního poplatku za vydání povolení je stanovena v položce 36 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění podle délky zvláštního užívání:
10 dní a na dobu kratší než 10 dní 100 Kč
6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců 500 Kč
delší než 6 měsíců 1 000 Kč

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

V jednoduchých případech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených žadatelem, rozhodne silniční správní úřad bez zbytečného odkladu tak, aby zvláštní užívání proběhlo v požadovaném termínu.
V případě neúplnosti nebo vad podané žádosti včetně jejích příloh postupuje správní orgán v souladu s příslušnými ustanovení zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád).

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje odboru dopravy a chytrého regionu podáním u zdejšího správního orgánu (MmH, OKS).

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: 

Ukládání pokut za spáchání přestupku fyzické osobě, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě je stanoveno v § 42a a 42b zákona č 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Dle charakteru přestupku může silniční správní úřad uložit pokutu až do výše 100 000 Kč, 200 000 Kč, 300 000 Kč nebo 500 000 Kč.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Magistrát města Havířova, odbor komunálních služeb.
Kontaktní osoba: 
Tvrdoň Petr, tel. 596 803 391, tvrdon.petr@havirov-city.cz, Bc. Górecká Věra, tel. 596 803 327, gorecka.vera@havirov-city.cz
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2014
Popis byl naposledy aktualizován: 
21. 2. 2020