Ztráta, zničení, odcizení nebo poškození osvědčení o registraci silničního vozidla

V jakém případě ve věci jednat: 

Žádost podává vlastník nebo provozovatel v případě ztráty, zničení, odcizení nebo poškození osvědčení o registraci silničního vozidla u registru vozidel.

Charakteristika úkonu: 

Při provozování vozidla na pozemních komunikacích musí mít provozovatel vozidla osvědčení o registraci vozidla.

Výsledek úkonu: 

Vlastník nebo provozovatel silničního vozidla získá požadovaný doklad dle žádosti.

Kdy věc řešit: 

Ztrátu, zničení, odcizení nebo poškození je vlastník nebo provozovatel silničního vozidla povinen neprodleně ohlásit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a požádat o vydání nového osvědčení o registraci silničního vozidla.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

K žádosti v elektronické podobě je možné přiložit:
- v případě odcizení osvědčení o registraci vozidla (popř. malého a velkého technického průkazu, byly-li vydány) kopii protokolu vydaného Policií České republiky.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

K vyplněné žádosti se přiloží:
- doklad totožnosti (občanský průkaz, pas),
- v případě zastoupení plná moc (nemusí být ověřená),
- popř. malý nebo velký technický průkaz, pokud doklad existuje a byl-li vydán,
- v případě odcizení osvědčení o registraci vozidla (popř. malého nebo velkého technického průkazu, byly-li vydány) protokol vydaný Policií České republiky.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Žádost lze podat elektronicky přes Portál dopravy. Pro využití ePodání přes Portál dopravy postačí mít elektronickou identitu (využít lze bankovní identitu, mobilní klíč eGovernmentu nebo například Moje ID).

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Podáním řádně vyplněné žádosti u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností v České republice. V Havířově je tímto úřadem Magistrát města Havířova, odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení registru vozidel.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Při podání žádosti elektronicky je výše správního poplatku snížena o 20% dle §9 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Správní poplatky se hradí v hotovosti, popř. bezhotovostně na pokladně oddělení registru vozidel.

- vydání duplikátu osvědčení o registraci vozidla 400,- Kč,
- pokud je vydáván duplikát ORV z důvodu odcizení a žadatel doloží jejich odcizení protokolem vydaným Policií České republiky, činí výše správního poplatku 80,- Kč.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Správní poplatky se hradí v hotovosti, popř. bezhotovostně na pokladně oddělení registru vozidel.

- vydání duplikátu osvědčení o registraci vozidla nebo technického průkazu 500,- Kč,
- pokud je vydáván duplikát výše uvedených dokladů z důvodu jejich odcizení a žadatel doloží jejich odcizení protokolem vydaným Policií České republiky, činí výše správního poplatku 100,- Kč.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Není stanovena.

Opravné prostředky: 

Pokud je žadateli vyhověno, opravné prostředky nejsou stanoveny. Není-li žadateli vyhověno, uplatňují se opravné prostředky na příslušném úřadu dle správního řádu.

Časté dotazy: 

Musí být plná moc ověřená? NE.

Sankce: 

Není stanovena.

Působnost: 

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.

Oblast: 

Registrace vozidel.

Klíčová slova: 

Duplikát osvědčení o registraci vozidla, ztráta dokladu, duplikát dokladu.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

12.02.2024

Konec platnosti popisu úkonu: 

Není stanovena.

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Výsledek úkonu je veden v agendovém informačním systému.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení registru vozidel.

Kontaktní osoba: 

Mgr. Lenka Němcová.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2024
Popis byl naposledy aktualizován: 
12. 2. 2024