Změna ostatních údajů v registru silničních vozidel

V jakém případě ve věci jednat: 

V případě změny osobních údajů (jméno, příjmení, pobyt, sídlo) nebo technických údajů (tažné zařízení, pneumatiky, změna barvy, obnova VIN) zapisovaných do Registru silničních vozidel.

Charakteristika úkonu: 

Při provozování vozidla na pozemních komunikacích musí mít provozovatel vozidla identifikační údaje v souladu s údaji v registru vozidel.

Výsledek úkonu: 

Výsledkem je soulad údajů v registru silničních vozidel a vystavení dokladů k silničnímu vozidlu s aktualizovanými údaji.

Kdy věc řešit: 

Žádost o zápis změny ostatních údajů podává vlastník nebo provozovatel do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

K žádosti v elektronické podobě přiloží žadatel:
- kopii dokladu osvědčující změnu zapisovaných technických údajů o silničním vozidle.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

K vyplněné žádosti se přiloží:
- osvědčení o registraci vozidla (popř. malý a velký technický průkaz, byl-li vydán),
- doklad totožnosti (občanský průkaz, pas),
- plná moc v případě zastupování (nemusí být ověřená),
- doklad osvědčující změnu zapisovaných technických údajů o silničním vozidle.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Žádost lze podat elektronicky přes Portál dopravy. Pro využití ePodání přes Portál dopravy postačí mít elektronickou identitu (využít lze bankovní identitu, mobilní klíč eGovernmentu nebo například Moje ID).

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Podáním řádně vyplněné žádosti u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností v České republice. V Havířově je tímto úřadem Magistrát města Havířova, odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení registru vozidel.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Při podání žádosti elektronicky je výše správního poplatku snížena o 20% dle §9 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Správní poplatky se hradí v hotovosti, popř. bezhotovostně na pokladně oddělení registru vozidel. Správní poplatek se hradí za každou zapsanou změnu a činí 40,-Kč.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Správní poplatky se hradí v hotovosti, popř. bezhotovostně na pokladně oddělení registru vozidel. Správní poplatky se hradí za každou zapsanou změnu a činí 50,- Kč.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Není předmětem úkonu.

Opravné prostředky: 

Pokud je žadateli vyhověno, opravné prostředky nejsou stanoveny. Není-li žadateli vyhověno, uplatňují se opravné prostředky na příslušném úřadu dle správního řádu.

Časté dotazy: 

Musí být plná moc ověřená? NE.
Musím mít s sebou velký/malý technický průkaz v originále? V PŘÍPADĚ, ŽE BYLY TYTO DOKLADY VYDÁNY, ANO.

Sankce: 

Za provozování silničního vozidla na pozemních komunikacích, které nemá identifikační údaje v souladu s údaji uvedenými v registru vozidel, nebo v osvědčení o registraci vozidla, nebo v technickém průkazu zvláštního vozidla, může být uložena sankce do výše 50.000,- Kč.

Působnost: 

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.

Oblast: 

Registrace vozidel.

Klíčová slova: 

Změna osobních údajů, změna technických údajů v technickém průkazu.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

12.02.2024

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Výsledek úkonu je veden v agendovém informačním systému.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení registru vozidel.

Kontaktní osoba: 

Mgr. Lenka Němcová.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2024
Popis byl naposledy aktualizován: 
12. 2. 2024