Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla

V jakém případě ve věci jednat: 

V případě převodu (prodej, ukončení leasingu, darování apod.) anebo přechodu (dědictví, propadnutí věci apod.) vlastnického práva k silničnímu vozidlu.

Charakteristika úkonu: 

U převodu vlastnického práva podává žádost společně stávající vlastník a nový vlastník, případně i nový provozovatel, je-li odlišný od nového vlastníka. V případě přechodu vlastnického práva podává žádost nový vlastník silničního vozidla.

Výsledek úkonu: 

Výsledkem je přepis silničního vozidla na nového vlastníka nebo provozovatele a vystavení dokladu k silničnímu vozidlu s aktualizovanými údaji.

Kdy věc řešit: 

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se podává do 10 pracovních dnů ode dne převodu nebo přechodu vlastnického práva k vozidlu anebo nabytí právní moci rozhodnutí soudu v dědickém řízení.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

K žádosti v elektronické podobě přiloží žadatel kopii dokladu o sjednání pojištění o odpovědnosti z provozu silničního vozidla (tzv. zelená karta = povinné ručení); jde-li o přechod vlastnického práva, přiloží rovněž kopii dokladu o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu.

Technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla předloží žadatel obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností při vydání nového osvědčení o registraci silničního vozidla; nepředloží-li žadatel tyto doklady, obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel neprovede. Jde-li o přechod vlastnického práva, žadatel tyto doklady nepředkládá, nemá-li je k dispozici.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

K vyplněné žádosti se přiloží:

a) V případě převodu vlastnického práva (prodej, darování atd.):
- osvědčení o registraci vozidla část I., II. (malý a velký technický průkaz),
- protokol o evidenční kontrole, který není starší více než 1 rok (stává-li se novým vlastníkem vozidla jeho dosavadní provozovatel, evidenční kontrola se nevyžaduje - např. při ukončení leasingové smlouvy),
- doklad o sjednání pojištění o odpovědnosti z provozu silničního vozidla (tzv. zelená karta = povinné ručení), není-li silniční vozidlo vyřazeno z provozu
- doklad totožnosti (občanský průkaz, pas),
- v případě zastoupení plná moc s úředně ověřeným nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

b) V případě přechodu vlastnického práva (dědictví, propadnutí věci atd.):
- doklady podle písmene a),
- doklad o nabytí vlastnického práva (rozhodnutí o vypořádání dědictví, rozhodnutí o vypořádání společného jmění manželů v rámci rozvodového řízení, rozhodnutí o nabytí vlastnictví v rámci dražby, rozhodnutí úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových).

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Vyplněnou žádost lze zaslat na kterýkoli obecní úřad s rozšířenou působnosti prostřednictvím datové schránky, popř. e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem.
- ID datové schránky statutárního města Havířova: 7zhb6tn,
- elektronická adresa posta@havirov-city.cz

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Podáním řádně vyplněné žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností v České republice. V Havířově je tímto úřadem Magistrát města Havířova, odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení registru vozidel.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Viz níže.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Správní poplatky a emisní poplatek se hradí v hotovosti, popř. bezhotovostně na pokladně oddělení registru vozidel. Správní poplatky se hradí za každou změnu vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, jde-li:

- o motocykl do 50 cm3 300,-Kč,
- o motocykl nad 50 cm3 500,-Kč,
- o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně 500,-Kč,
- o přípojné vozidlo nad 750 kg 700,-Kč,
- o motorové vozidlo s nejméně 4 koly 800,-Kč *,
- o zápis dosavadního provozovatele vozidla jako jeho nového vlastníka 50,- Kč.

Od poplatku jsou osvobozeny změny prováděné na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo rozhodnutí soudu o zániku společného jmění manželů.

*Od poplatku jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Žadatel o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla kategorie M1 a N1 je povinen zaplatit emisní poplatek podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (dříve ekologický poplatek). Poplatek se platí při 1. registraci použitého vozidla kategorie M1 a N1 v České republice nebo při 1. přeregistraci vozidla.

Emisní poplatek je jednorázový poplatek a jeho výše je závislá na emisních limitech daného vozidla a činí:
- 3.000,-Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 2,
- 5.000,-Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 1,
- 10.000,-Kč v případě nesplnění mezních hodnot emisí EURO 1.

Poplatek se neplatí u vozidel, která splňují minimálně mezní hodnoty emisí EURO 3. Stupně plnění příslušné emisní úrovně se pro účely stanovení poplatku prokazuje zápisem v technickém průkazu.

Od poplatku jsou osvobozeni žadatelé těžce zdravotně postižení, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, žadatelé, u nichž k zápisu změny vlastníka nebo provozovatele dochází v důsledku nabytí a vypořádání dědictví, zániku společného jmění manželů nebo u převodu mezi osobami blízkými a dále v případě vozidel, pro které je vydán platný doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Není předmětem úkonu.

Opravné prostředky: 

Pokud je žadateli vyhověno, opravné prostředky nejsou stanovenyy. Není-li žadateli vyhověno, uplatňují se opravné prostředky na příslušném úřadu dle správního řádu.

Časté dotazy: 

Musí být plná moc ověřená? ANO.
Musím mít s sebou velký i malý technický průkaz? ANO.
Může přepsat vozidlo za prodávajícího i kupující jiná osoba? ANO, S ÚŘEDNĚ OVĚŘENOU PLNOU MOCÍ OD OBOU ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ.

Sankce: 

Není-li podána žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla do 10 pracovních ode dne převodu/přechodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu, může být uložena sankce do výše 50.000,-Kč.

Působnost: 

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.

Oblast: 

Registrace vozidla.

Klíčová slova: 

Přepis vozidla, prodej vozidla, ukončení leasingu, dědictví.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

01.09.2023

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Výsledek úkonu je veden v agendovém informačním systému.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení registru vozidel.

Kontaktní osoba: 

Mgr. Lenka Němcová.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 9. 2023
Popis byl naposledy aktualizován: 
7. 9. 2023