Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel

V jakém případě ve věci jednat: 

V případě koupě nového silničního vozidla nebo dovozu již registrovaného vozidla ze zahraničí.

Charakteristika úkonu: 

Silniční vozidlo musí být zapsáno v registru silničních vozidel.

Výsledek úkonu: 

Výsledkem je zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel, vydání registračních značek a vystavení dokladů k silničnímu vozidlu.

Kdy věc řešit: 

V případě koupě nového silničního vozidla nebo dovozu již registrovaného vozidla ze zahraničí.

Pokud má osoba, která ho provozuje, na území ČR:
- trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt, přechodný pobyt, nebo jí byl udělen azyl
- sídlo, jedná-li se o právnickou osobu
- odštěpný závod, jedná-li se o zahraniční právnickou osobu

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Tento úkon nelze iniciovat elektronicky.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

K vyplněné žádosti se přiloží:

a) V případě zápisu nového silničního vozidla:
- osvědčení o registraci vozidla část II. (velký technická průkaz)
- doklad o sjednání pojištění o odpovědnosti z provozu silničního vozidla (tzv. zelená karta = povinné ručení)
- potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty (hlášení FÚ) u nového silničního vozidla pořízeného v jiném členském státě
- doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
- v případě zastoupení plná moc s úředně ověřeným nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele

b) V případě zápisu dovezeného již registrovaného silničního vozidla v zahraničí:
- doklady podle písmene a)
- doklad o provedení pravidelné technické prohlídky v jiném členském státě, ve kterém je vozidlo registrováno/protokol o technické prohlídce (STK v ČR) za účelem zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Tento úkon nelze iniciovat elektronicky.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Podáním řádně vyplněné žádosti o zápis silničního vozidla u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností v České republice. V Havířově je tímto úřadem Magistrát města Havířova, odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení registr vozidel.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Není stanoven.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Správní poplatky a emisní poplatek se hradí hotovostně nebo bezhotovostně na pokladně oddělení registru vozidel. Správní poplatky se hradí za každý zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel, jde-li:
- o motocykl do 50 cm3 – 300,-Kč
- o motocykl nad 50 cm3 – 500,-Kč
- přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně – 500,-Kč
- přípojné vozidlo nad 750 kg – 700,-Kč
- motorové vozidlo s nejméně 4 koly – 800,-Kč *

*Od poplatku jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, případně osoby, které obdržely příspěvek na zakoupení zvláštní pomůcky – osobní motorové vozidla.

Žadatel o zápis silničního vozidla kategorie M1 a N1 je povinen zaplatit emisní poplatek podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (dříve ekologický poplatek). Poplatek se platí při 1. registraci použitého vozidla kategorie M1 a N1 v České republice nebo při 1. přeregistraci vozidla.

Emisní poplatek je jednorázový poplatek a jeho výše je závislá na emisních limitech daného vozidla a činí:

- 3.000,-Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 2
- 5.000,-Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 1
- 10.000,-Kč v případě nesplnění mezních hodnot emisí EURO 1

Poplatek se neplatí u vozidel, která splňují minimálně mezní hodnoty emisí EURO 3. Stupně plnění příslušné emisní úrovně se pro účely stanovení poplatku prokazuje zápisem v technickém průkazu.

Od poplatku jsou osvobozeni žadatelé těžce zdravotně postižení, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P. U dovezených vozidel, pro které je dodatečně vydán platný doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost je možno požádat o vrácení vratitelného přeplatku do 1 roku od vzniku poplatkové povinnosti.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Není předmětem úkonu.

Opravné prostředky: 

Pokud je žadateli vyhověno, opravné prostředky nejsou určeny. Není-li žadateli vyhověno, uplatňují se opravné prostředky na příslušném úřadu dle správního řádu.

Časté dotazy: 

Musí být plná moc ověřená? – ANO.
Musím mít s sebou velký i malý technický průkaz? – ANO.
Může zaregistrovat vozidlo jiná osoba? – ANO, S ÚŘEDNĚ OVĚŘENOU PLNOU MOCÍ OD OBOU ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ.

Sankce: 

Za provozování silničního vozidla na pozemních komunikacích, které není zapsáno v registru silničních vozidel, může být uložena sankce do výše 50.000,-Kč.

Působnost: 

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.

Oblast: 

Registrace vozidla.

Klíčová slova: 

Zápis vozidla, registrace vozidla, dovoz vozidla.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

01.07.2021

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Výsledek úkonu je veden v agendovém informačním systému.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení registr vozidel.

Kontaktní osoba: 

Mgr. Lenka Němcová.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2022