Žádost o vyřazení vozidla z provozu, zápis místa a účelu využití vyřazeného vozidla, ukončení vyřazení vozidla a zápis zániku silničního vozidla

V jakém případě ve věci jednat: 

V případě, že vlastník nehodlá silniční vozidlo provozovat a platit zákonné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, požádá obecní úřad obce s rozšířenou působností o vyřazení silničního vozidla z provozu nebo o zápis zániku vozidla.

Charakteristika úkonu: 

V případě nesjednaného platného zákonného pojištění vozidla, prodloužení vyřazení po roce od vyřazení vozidla, ukončení vyřazení vozidla a zánik vozidla.

Výsledek úkonu: 

Neplacení zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozováním vozidla (zrušení povinného ručení).

Kdy věc řešit: 

V případě, že vlastník nehodlá silniční vozidlo provozovat (oprava vozidla, neřídí v zimních měsících) a platit zákonné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, požádá obecní úřad obce s rozšířenou působností o vyřazení silničního vozidla z provozu nebo o zápis zániku vozidla. Oznámením místa a účelu vyřazeného vozidla je vyřazení vozidla prodlouženo.* Doložením pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozováním vozidla, dojde k ukončení vyřazení vozidla. Dále v případě likvidace vozidla.

*Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 3 po sobě jdoucí roky, může vlastník silničního vozidla požádat o zachování registrační značky, tabulek s touto registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla. V opačném případě obecní úřad obce s rozšířenou působností přidělí po uplynutí této lhůty silničnímu vozidlu novou registrační značku a vydá tabulky s touto registrační značkou a nové osvědčení o registraci vozidla.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

K žádosti v elektronické podobě přiloží žadatel:
- kopii dokladu o pojištění vozidla z provozu při ukončení vyřazení vozidla z provozu.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

K vyplněné žádosti se přiloží:
- osvědčení o registraci vozidla (popř. malý nebo velký technický průkaz, byl-li vydán)
- registrační značka/značky,
- policejní protokol v případě odcizení silničního vozidla,
- doklad o pojištění vozidla z provozu při ukončení vyřazení vozidla z provozu,
- doklad o ekologické likvidaci vozidla pro zápis zániku silničního vozidla,
- v případě zastoupení plná moc.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Žádost lze podat elektronicky přes Portál dopravy. Pro využití ePodání přes Portál dopravy postačí mít elektronickou identitu (využít lze bankovní identitu, mobilní klíč eGovernmentu nebo například Moje ID).
Žádost o ukončení vyřazení vozidla a oznámení místa a účelu využití silničního vozidla se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který silniční vozidlo vyřadil z provozu.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Podáním řádně vyplněné žádosti o vyřazení nebo o zápis zániku silničního vozidla u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností v České republice. Žádost o ukončení vyřazení vozidla a oznámení místa a účelu využití silničního vozidla se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který silniční vozidlo vyřadil z provozu. V Havířově je tímto úřadem Magistrát města Havířova, odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení registru vozidel.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Při podání žádosti elektronicky je výše správního poplatku snížena o 20% dle §9 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Správní poplatky se hradí v hotovosti, popř. bezhotovostně na pokladně oddělení registru vozidel.

- vyřazení vozidla z provozu 160,- Kč.
- zachování registrační značky, tabulek s touto registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla u vozidla vyřazeného z provozu 160,- Kč.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Správní poplatky se hradí v hotovosti, popř. bezhotovostně na pokladně oddělení registru vozidel.
- vyřazení vozidla z provozu 200,- Kč.
- zachování registrační značky, tabulek s touto registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla u vozidla vyřazeného z provozu 200,- Kč.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Není předmětem úkonu.

Opravné prostředky: 

Pokud je žadateli vyhověno, opravné prostředky nejsou určeny. Není-li žadateli vyhověno, uplatňují se opravné prostředky na příslušném úřadu dle správního řádu.

Časté dotazy: 

Musí být plná moc ověřená? NE.
Musím odevzdat registrační značky? ANO.
Musím mít s sebou osvědčení o registraci vozidla (popř. velký i malý technický průkaz) v originále? ANO.
Musím doložit doklad o ekologické likvidaci? - NE.

Sankce: 

Sankce může být uložena do výše 50.000,-Kč za:
- neodevzdání registračních značek a osvědčení o registraci vozidla (malý TP) u vyřazeného vozidla,
- neoznámení adresy a účelu využití u vyřazeného vozidla po uplynutí 1 roku,
- ohrožení či poškození životního prostředí u vyřazeného vozidla<,
- nepožádání o zápis zániku vozidla v registru vozidel po ekologické likvidaci vozidla,
- provozování vozidla na pozemních komunikacích bez přidělených registračních značek.

Působnost: 

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.

Oblast: 

Registrace vozidla.

Klíčová slova: 

Vyřazení vozidla, zánik vozidla, oznámení místa a účelu vyřazení vozidla, ukončení vyřazení vozidla.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

12.02.2024

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Výsledek úkonu je veden v agendovém informačním systému.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení registru vozidel.

Kontaktní osoba: 

Mgr. Lenka Němcová.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2024
Popis byl naposledy aktualizován: 
12. 2. 2024