Výměna / vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče

V jakém případě ve věci jednat: 

Průkaz profesní způsobilosti řidiče se vydává držiteli řidičského oprávnění zabývajícímu se silniční nákladní nebo osobní dopravou jako hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání, který získal předepsanou odbornou kvalifikaci takových řidičů.

Výsledek úkonu: 

Průkaz profesní způsobilosti řidiče (dále též „PPZŘ“) nebo záznam profesní způsobilosti řidiče do ŘP podle vzoru Evropských společenství platí pro řízení motorových vozidel po dobu 5 let ode dne jeho vydání.

Kdy věc řešit: 

Pracovník ověří oprávněnost žádosti dle dokladu totožnosti žadatele, žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče (dále též „PPZŘ“) elektronicky zpracuje v IS CRŘ (elektronicky pořídí fotografii a podpis žadatele), žádost vytiskne. Žadatel správnost údajů na žádosti ověří podpisem. Nový PPZŘ je žadateli předán do 5 pracovních dnů nebo do 20 kalendářních dnů.

Žádost o vydání PPZŘ podává žadatel pouze osobně, nelze ji podat v zastoupení. PPZŘ lze převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce na základě ověřené plné moci na obecním úřadě, na kterém byla žádost podána. Při převzetí nového PPZŘ musí žadatel odevzdat původní PPZŘ.
Držiteli českého řidičského oprávnění se vydá PPZŘ jakožto záznam v českém ŘP, držiteli cizího řidičského oprávnění se vydá samostatný PPZŘ.

Formulář není k dostupný, zpracovává se elektronicky v IS registru řidičů. 

Průkaz profesní způsobilosti řidiče se vydává držiteli řidičského oprávnění zabývajícímu se silniční nákladní nebo osobní dopravou jako hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání, který získal předepsanou odbornou kvalifikaci takových řidičů.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Tuto situaci nelze v současné době řešit prostřednictvím elektronického podání, a to z technických důvodů.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Žadatel musí doložit:
- platný doklad totožnosti ČR
- u občanů členských států EU doklad o obvyklém bydlišti trvajícím alespoň 185 dnů v kalendářním roce
- u občanů třetích států doklad o existenci pracovního poměru k zaměstnavateli usazenému na území ČR, - řidičský průkaz s řidičským oprávněním pro skupiny C1, C, C1+E, C+E nebo D1, D, D1+E, D+E
- žádost o vydání řidičského průkazu z důvodu změny údajů uvedených v ŘP (poskytne úřad)
- doklad o úspěšném vykonání zkoušky po absolvování vstupního školení – v případě žádosti o první vydání PPZŘ pro určitý druh dopravy (nákladní či osobní)
- doklad o absolvování pravidelného školení v rozsahu 35 hodin v průběhu 5 let – při vydání PPZŘ, když platnost původního dokladu končí
- správní poplatek ve výši 200,- Kč

(„Obvyklým bydlištěm“ se rozumí místo, kde osoba obvykle, tj. nejméně 185 dní v každém kalendářním roce, žije z důvodů osobních a profesních vazeb nebo v případě osoby bez profesních vazeb z důvodu osobních vazeb, z nichž vyplývá úzké spojení této osoby s místem, kde žije).
Doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, nebo návrh jiného důkazního prostředku k jeho prokázání je zejména:

1. potvrzení o přechodném pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky
2. výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti
3. nájemní smlouva k nemovitosti
4. potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání
5. výpis z živnostenského rejstříku

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Tuto situaci nelze v současné době řešit prostřednictvím elektronického podání, a to z technických důvodů.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Osobním podáním žádosti o vydání PPZŘ na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností v ČR.
V Havířově na oddělení správních a dopravněsprávních činností odboru vnitra a živnostenského úřadu Magistrátu města Havířova ve stanovených úředních hodinách (přízemí budovy C, přepážky 7 a 8 – řidičské průkazy).

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Tuto situaci nelze v současné době řešit prostřednictvím elektronického podání, a to z technických důvodů.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Správní poplatek činí podle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 200,- Kč za vydání PPZŘ do 20 kalendářních dnů (pol. 28 písm. g), a 700,- Kč pouze v případě vydání záznamu PPZŘ do ŘP v kratší lhůtě do 5 pracovních dnů (pol. 26 písm. i). Správní poplatek je splatný při podání žádosti.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Není předmětem úkonu.

Opravné prostředky: 

Pokud je žadateli vyhověno, opravné prostředky nejsou stanoveny. Jestliže žádosti vyhověno není, je vydáno rozhodnutí, proti němuž se lze odvolat ve lhůtě uvedené v poučení rozhodnutí.

Sankce: 

Řidič se dopustí přestupku dle § 125c odst. 1 písm. e) bod 3. zákona č. 361/2000 Sb. tím, že v provozu na pozemních komunikacích řídí motorové vozidlo a v rozporu s § 3 odst. 4 téhož zákona není

k jeho řízení profesně způsobilý podle zvláštního právního předpisu nebo na základě rozhodnutí příslušného orgánu jiného členského státu nebo Švýcarské konfederace. Za tento přestupek se mu dle téhož zákona uloží pokuta od 5 000,-Kč do 10 000,-Kč a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku.

Působnost: 

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti - kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností v ČR.

Oblast: 

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpis.

Klíčová slova: 

Řidič, registr řidičů, profesní průkaz, průkaz profesní způsobilosti řidiče.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

01.07.2021

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Záznam o provedeném úkonu je veden v Informačním systému centrálního registru řidičů.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení správních a dopravněsprávních evidencí.

Kontaktní osoba: 

Mgr. Radana Freislerová.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2022