Vydání paměťové karty podniku (vozidla)

V jakém případě ve věci jednat: 

Paměťová karta podniku identifikuje dopravce a umožňuje zobrazení, stahování a tisk údajů uložených v tachografu uzamčených daným dopravcem, není spojena s konkrétním vozidlem. Dopravce může mít více karet podniku.

Výsledek úkonu: 

Paměťová karta podniku se vydává na 5 let. Doba platnosti karty je uvedena na kartě.

Kdy věc řešit: 

Paměťová karta podniku se vydává na žádost jednatele společnosti (v případě právnické osoby) či fyzické osoby podnikatele, nebo na žádost jejího zmocněnce na základě plné moci u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) podle sídla firmy. Pracovník ověří oprávněnost žádosti dle dokladu totožnosti žadatele, žádost o vydání PKP elektronicky zpracuje v IS DT, žádost vytiskne. Žadatel správnost údajů na žádosti ověří podpisem. 
Nová paměťová karta podniku je žadateli předána do 15 pracovních dnů. PKP lze převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce na základě ověřené plné moci na obecním úřadě, na kterém byla žádost podána.
Řidič je povinen starou kartu při převzetí nové karty příslušnému úřadu odevzdat. Vystavením nové karty se původní karta stává NEPLATNOU. 
Reklamace případných vad vyrobených karet se řeší s příslušným úřadem ORP.

Formulář není k dostupný, zpracovává se elektronicky v IS Digitální tachograf.

Žádost o vydání karty podniku z důvodu uplynutí doby platnosti karty řidiče lze podat nejdříve 2 měsíce před koncem doby její platnosti.

Paměťová karta podniku pro digitální tachograf (PKP) se vydává konkrétnímu dopravci, který musí provozovat vozidla vybavená tachografem a který provozuje přepravu:
- zboží vozidly, jejichž maximální přípustná hmotnost včetně návěsu nebo přívěsu překračuje 3,5 tuny
- cestujících vozidly, která jsou svou konstrukcí nebo trvalou úpravou určena pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče

Nelze vydat žadateli současně paměťovou kartu a podniku a paměťovou kartu dílny (kapitola VI. Nařízení 1360/2002). Kartu lze vyměnit za novou (obnova) na místně příslušném úřadu obce s rozšířenou působností, nejdříve 2 měsíce a nejpozději 15 pracovních dní před skončením její platnosti.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Tuto situaci nelze v současné době řešit prostřednictvím elektronického podání, a to z technických důvodů.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

K žádosti se předkládá:
- průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)
- úřední doklad o existenci právnické či fyzické osoby (např. živnostenský list, výpis z OR, koncesní listina; atd.) nebo jejich ověřené kopie (ověření musí být souladu se zákonem č. 21/2006 Sb.)
- plná moc jednoznačně definující zastoupení k patřičnému úkonu, v případě že vyřízení bude zajišťovat jiná osoba než jednatel společnosti (v případě právnické osoby) či fyzická osoba podnikatele
- 700,- Kč na úhradu správního poplatku

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Tuto situaci nelze v současné době řešit prostřednictvím elektronického podání, a to z technických důvodů.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Osobním podáním žádosti o vydání PKP na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností podle sídla firmy.
V Havířově na oddělení správních a dopravněsprávních činností odboru vnitra a živnostenského úřadu Magistrátu města Havířova ve stanovených úředních hodinách (přízemí budovy C, přepážky 7 a 8 – řidičské průkazy).

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Tuto situaci nelze v současné době řešit prostřednictvím elektronického podání, a to z technických důvodů.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Správní poplatek činí podle Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 700,- Kč za vydání paměťové karty podniku (pol. 26 písm. k).

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Není předmětem úkonu.

Opravné prostředky: 

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem a uplatňují se na příslušném úřadě.

Sankce: 

Sankce nejsou stanoveny.

Působnost: 

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti - kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností.

Oblast: 

Nařízení Rady ES 1360/2002.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Klíčová slova: 

Paměťová karta podniku, výměna paměťové karty podniku, digitální tachograf.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

01.07.2021

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Záznam o provedeném úkonu je veden v Informačním systému Digitální tachograf.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení správních a dopravněsprávních evidencí.

Kontaktní osoba: 

Mgr. Radana Freislerová.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2022