Vydání paměťové karty dílny (servisu)

V jakém případě ve věci jednat: 

Paměťová karta dílny pro digitální tachograf (PKD) se vydává oprávněnému pracovníkovi servisních dílen autorizovaných Českým metrologickým institutem pro práci se zařízeními Digitálního tachografu, kteří jsou evidováni Ministerstvem dopravy ČR.

Výsledek úkonu: 

Paměťová karta dílny se vydává na 1 rok a musí být uchovávána tak, aby nedocházelo k jejímu mechanickému či tepelnému poškození (např. ve vhodném pouzdru).. Doba platnosti karty je uvedena na kartě.

Kdy věc řešit: 

Paměťová karta dílny se vydává na žádost fyzické nebo právnické osoby, která provádí montáže, opravy a seřizování digitálních tachografů a která je držitelem "Certifikátu" nebo "Osvědčení" vydaného Českým metrologickým institutem podle zvláštního právního předpisu. Žádost se podává u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) podle sídla firmy nebo podle místa činnosti žadatele (tj. místo, kde oprávněná osoba činnost technika vykonává).
Pracovník ověří oprávněnost žádosti dle dokladu totožnosti žadatele, žádost o vydání PKD elektronicky zpracuje v IS DT, žádost vytiskne. Žadatel správnost údajů na žádosti ověří podpisem. 
Nová paměťová karta dílny je žadateli předána do 15 pracovních dnů. PKD lze převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce na základě ověřené plné moci na obecním úřadě, na kterém byla žádost podána. Reklamace případných vad vyrobených karet se řeší s příslušným úřadem ORP. 

Formulář není k dostupný, zpracovává se elektronicky v IS Digitální tachograf.

Žádost o vydání karty dílny z důvodu uplynutí doby platnosti karty lze podat nejdříve 2 měsíce před koncem doby její platnosti. Držitel je povinen starou kartu při převzetí nové karty příslušnému úřadu odevzdat.

Paměťová karta dílny je určena k provádění montáží, oprav a seřizování digitálních tachografů.
PKD nese název servisní dílny a jméno fyzické osoby, která bude oprávněna používat tuto kartu při práci s digitálním tachografem, Ke kartě je přidělen PIN (jedná se o personalizovanou kartu).

Držitel karty je oprávněn vlastnit a používat pouze jednu kartu na jedno pověřené pracoviště, která je vydána na jeho jméno, není-li vadná a nevypršela-li její platnost.
Nelze vydat žadateli současně paměťovou kartu a podniku a paměťovou kartu dílny (kapitola VI. Nařízení 1360/2002).

Kartu lze vyměnit za novou (obnova) na místně příslušném úřadu obce s rozšířenou působností, nejdříve 2 měsíce a nejpozději 15 pracovních dní před skončením její platnosti.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Tuto situaci nelze v současné době řešit prostřednictvím elektronického podání, a to z technických důvodů.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

K žádosti se předkládá:
- průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)
- úřední doklad o existenci právnické či fyzické osoby (např. živnostenský list, výpis z OR, koncesní listina; atd.) nebo jejich ověřené kopie (ověření musí být souladu se zákonem č. 21/2006 Sb.)
- zplnomocnění pověřeného servisu pro držitele karty, předložení kopie platného „Osvědčení“ či „Certifikátu“ o ověřování tachografů vydávaných ČMI (Český metrologický institut). Platné znamená, že datum platnosti těchto dokumentů bude pozdější než datum podání žádosti. V případě, že žádost vyřizuje jiná osoba než osoba, na kterou bude karta dílny vystavena (osoba oprávněná pro ověřování digitálních tachografů tj. osoba žadatele), musí být podpis žadatele na žádosti úředně ověřen a vyřizující osoba musí mít k tomuto úkonu plnou moc
- 700,- Kč na úhradu správního poplatku

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Tuto situaci nelze v současné době řešit prostřednictvím elektronického podání, a to z technických důvodů.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Osobním podáním žádosti o vydání PKD na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností podle sídla firmy.
V Havířově na oddělení správních a dopravněsprávních činností odboru vnitra a živnostenského úřadu Magistrátu města Havířova ve stanovených úředních hodinách (přízemí budovy C, přepážky 7 a 8 – řidičské průkazy).

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Vydání paměťové karty dílny nelze řešit prostřednictvím elektronické pošty.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Správní poplatek činí podle Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 700 Kč za vydání paměťové karty dílny (pol. 26 písm. l).

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Není předmětem úkonu.

Opravné prostředky: 

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem a uplatňují se na příslušném úřadě.

Sankce: 

Sankce nejsou stanoveny.

Působnost: 

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti – kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností.

Oblast: 

Nařízení Rady ES 1360/2002.
Zákon č. 56/2001 Sb.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Klíčová slova: 

Paměťová karta podniku, výměna paměťové karty podniku, digitální tachograf.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

01.07.2021

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Záznam o provedeném úkonu je veden v Informačním systému Digitální tachograf.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení správních a dopravněsprávních evidencí.

Kontaktní osoba: 

Mgr. Radana Freislerová.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2022