Uzavírka veřejně přístupné účelové komunikace, místní komunikace, silnice II. a III. třídy

V jakém případě ve věci jednat: 

Subjekt, v jehož oprávněném zájmu je uzavření veřejně přístupné účelové komunikace, místní komunikace, silnice II. a III. třídy.

Charakteristika úkonu: 

Správní řízení za účelem vydání rozhodnutí o uzavírce a objížďce podle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Výsledek úkonu: 

Rozhodnutí o uzavírce a objížďce pozemní komunikace.

Kdy věc řešit: 

Na základě podání žádosti o uzavírce a objížďce veřejně přístupné účelové komunikace, místní komunikace, silnice II. a III. třídy podaná nejpozději 30 dní před dnem požadovaného uzavření pozemní komunikace.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Žádost s identifikací pozemní komunikace, situační výkres s návrhem dopravního značení a vyznačením objízdné trasy, předchozí souhlas Policie ČR s návrhem dopravního značení a objízdné trasy, předchozí souhlas vlastníka komunikace, předchozí souhlas dopravního úřadu (pokud bude dotčena autobusová doprava), harmonogram činností.  

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Žádost s identifikací pozemní komunikace, situační výkres s návrhem dopravního značení a vyznačením objízdné trasy, předchozí souhlas Policie ČR s návrhem dopravního značení a objízdné trasy, předchozí souhlas vlastníka komunikace, předchozí souhlas dopravního úřadu (pokud bude dotčena autobusová doprava), harmonogram činností. 

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Datovou zprávou 7zhb6tn, e-mailovou adresou posta@havirov-city.cz s ověřeným elektronickým podpisem na podatelnu Magistrátu města Havířova.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Písemně nebo osobně na podatelně Magistrátu města Havířova, nebo na odboru komunálních služeb, oddělení dopravních systémů, A403, Magistrátu města Havířova.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Není předmětem úkonu.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Není předmětem úkonu.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Není předmětem úkonu.

Opravné prostředky: 

Odvolání proti rozhodnutí o uzavírce a objížďce pozemní komunikace, do 15 ti dnů ode dne oznámení rozhodnutí podané písemně nebo elektronicky u Magistrátu města Havířova, odboru komunálních služeb, oddělení dopravních systémů.

Sankce: 

Bez povolení, nebo v rozporu s povolením o uzavírce a objížďce zřídí uzavírku nebo objížďku. Sankce až do výše 500 000 Kč.

Působnost: 

Rozhodnutí o uzavírce a objížďce pozemní komunikace v rámci výkonu státní správy vykonávané v přenesené působnosti.

Oblast: 

Pozemní komunikace.

Klíčová slova: 

Dopravní značka, objížďka, uzavření.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

Dnem nabytí účinnosti Rozhodnutí o uzavírce a objížďce pozemní komunikace.

Konec platnosti popisu úkonu: 

Konec platnosti rozhodnutí o uzavírce a objížďce pozemní komunikace je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Rozhodnutí o uzavírce a objížďce pozemní komunikace je evidováno v Centrální evidenci uzavírek.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor komunálních služeb.

Kontaktní osoba: 

Mgr. Kamil Rychtr

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
10. 6. 2021
Popis byl naposledy aktualizován: 
29. 3. 2023