Uzavírka místní komunikace, silnice II. a III. třídy a veřejně přístupné účelové komunikace

Základní informace k životní situaci: 

Provoz na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích může být částečně nebo úplně uzavřen, popřípadě může být nařízena objížďka. Nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky. O uzavírce a objížďce rozhoduje příslušný silniční správní úřad na základě žádosti osoby, v jejímž zájmu má dojít k uzavírce. Příslušný silniční správní úřad žádost projedná
s vlastníkem pozemní komunikace, která má být uzavřena, a s vlastníkem pozemní komunikace, po níž má být vedena objížďka, s příslušným orgánem Policie ČR DI Karviná, s obcí, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka, s provozovatelem dráhy, jde-li o pozemní komunikaci, na níž je umístěna dráha.
Týká-li se uzavírka územního obvodu více silničních správních úřadů, přísluší rozhodování silničnímu správnímu úřadu, v jehož územním obvodu je nejdelší část uzavírky; ostatní silniční správní úřady jsou v těchto případech dotčenými správními úřady.
Při rozhodování příslušný silniční správní úřad dbá, aby uzavírka byla vždy omezena na nejkratší možnou dobu, objížďka byla řádně technicky zabezpečena a byla z hlediska provozu vyhovující a aby byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem. Silniční správní úřad může v rozhodnutí stanovit podmínky, při jejichž nesplnění může udělené povolení omezit nebo zrušit. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.
Postup a podmínky vychází z ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a § 39 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Žadatel, tedy fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, která může vystupovat samostatně nebo může být zastoupena na základě plné moci.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Žádost lze podat na řádně vyplněném formuláři včetně všech potřebných příloh uvedených na formuláři na Magistrátu města Havířova, organizačním odboru, podatelně MMH, Svornosti 86/2,736 01 Havířov-Město, kancelář č. A003. El. podatelna: posta@havirov-city.cz, IDDS: 7zhb6tn v dostatečném časovém předstihu před požadovaným dnem uzavření komunikace.
Formulář je veřejně dostupný z internetu. Lze jej obdržet i na odboru komunálních služeb, oddělení dopravy.

Na které instituci životní situaci řešit: 

Životní situaci lze konzultovat s referenty Magistrátu města Havířova, odbor komunálních služeb, oddělení dopravy, ve 4. patře budovy Magistrátu, blok A, kancelář č. dv. A 403. Pro snazší orientaci lze využít navigační systém magistrátu
pondělí 8.00 – 17.00 hod.
středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý 8.00 – 12.00 hod. (pouze na objednávku)
pátek 8.00 – 12.00 hod. (pouze na objednávku)

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Správní poplatek v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

V jednoduchých případech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených žadatelem, rozhodne silniční správní úřad bez zbytečného odkladu tak, aby zvláštní užívání proběhlo v požadovaném termínu. Žádost o povolení uzavírky se doručí příslušnému silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dní před dnem požadovaného uzavření komunikace (§ 39 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích).
V případě neúplnosti nebo vad podané žádosti včetně jejích příloh postupuje správní orgán v souladu s příslušnými ustanovení zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád).

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje odboru dopravy a chytrého regionu podáním u zdejšího správního orgánu (MmH, OKS).
Odvolání proti povolení uzavírky podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích nemá odkladný účinek.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: 

Ukládání pokut za spáchání přestupku fyzické osobě, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě je stanoveno v § 42a a 42b zákona č 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Dle charakteru přestupku může silniční správní úřad uložit pokutu až do výše 100 000 Kč, 200 000 Kč, 300 000 Kč nebo 500 000 Kč.
Pokuty vybírá a vymáhá správní orgán, který je uložil

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Magistrát města Havířova, odbor komunálních služeb.
Kontaktní osoba: 
Tvrdoň Petr, tel. 596 803 391, tvrdon.petr@havirov-city.cz
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2014
Popis byl naposledy aktualizován: 
21. 2. 2020