Udělení oprávnění řidiče taxislužby-vydání průkazu řidiče taxislužby

Základní informace k životní situaci: 

Povinnost řidiče vykonávat práci řadiče taxislužby pouze při udělení průkazu řidiče taxislužby.
Postup a podmínky vychází z ust. § 21c, zákona o silniční dopravě č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb. správní řád

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Fyzická osoba splňující podmínku spolehlivosti.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Žádost lze podat na řádně vyplněném formuláři s přílohami uvedenými na formuláři na Magistrátu města Havířova, organizačním odboru, podatelně MMH, Svornosti 86/2,736 01 Havířov-Město, kancelář č. A003. El. podatelna: posta@havirov-city.cz, IDDS: 7zhb6tn. Formulář je veřejně dostupný z internetu. Lze jej obdržet i na odboru komunálních služeb, oddělení dopravy.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Životní situaci lze konzultovat s referenty Magistrátu města Havířova, odboru komunálních služeb, oddělení dopravy, ve 4. patře budovy Magistrátu, blok A, kanc. č. dv. A 402. Pro snazší orientaci lze využít navigační systém magistrátu
pondělí 8.00 – 17.00 hod.
středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý 8.00 – 12.00 hod. (pouze na objednávku)
pátek 8.00 – 12.00 hod. (pouze na objednávku)

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Vydání výpisu z evidence vozidel taxislužby je úkonem zpoplatňovaným podle položky 34 odst. 13 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Poplatek 500,- Kč je splatný před provedením úkonu.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

V jednoduchých případech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených žadatelem, vydá silniční správní úřad průkaz řidiče taxislužby bez zbytečného odkladu.
V případě neúplnosti nebo vad podané žádosti včetně jejích příloh postupuje správní orgán v souladu s příslušnými ustanovení zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád).

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje odboru dopravy a chytrého regionu podáním u zdejšího správního orgánu (MmH, OKS).

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: 

Při vykonávání práce řidiče taxislužby bez oprávnění řidiče taxislužby může být uložena pokuta až do výše 50 000 Kč.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Magistrát města Havířova, odbor komunálních služeb.
Kontaktní osoba: 
Ing. Schwarz Jaromír, tel. 596803125, schwarz.jaromir@havirov-city.cz
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2014
Popis byl naposledy aktualizován: 
11. 9. 2019