Registrační značky na přání, na nízkoemisní / elektrické vozidlo, na nosné zařízení, značka za poškozenou a přidělení značek za zničené, ztracené nebo odcizené

V jakém případě ve věci jednat: 

V případě požadavku vlastníka nebo provozovatele na získání požadované registrační značky.

Výsledek úkonu: 

Vlastník vozidla získá požadované registrační značky dle žádosti.

Kdy věc řešit: 

Každé registrované vozidlo musí být označeno předepsaným počtem registračních značek. V případě zničení, odcizení či ztrátě se musí registrační značky vyměnit za nové.
Na žádost vlastníka vozidla lze vystavit značky na přání (RZP), značku na nízkoemisní/elektrické vozidlo (RZEL), značku na nosné zařízení (nejčastěji nosiče kol).

Ztrátu, zničení nebo odcizení tabulky s přidělenou RZ je vlastník nebo provozovatel silničního vozidla povinen neprodleně ohlásit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
Žádost podává vlastník nebo provozovatel v případě výměny registračních značek z důvodu ztráty, odcizení nebo zničení registrační značky. V případě vydání značky za poškozenou, na přání (RZP), na nízkoemisní/elektrické vozidlo (RZEL), na nosné zařízení (nejčastěji nosiče kol) podává žádost vlastník nebo provozovatel se souhlasem vlastníka (plná moc).

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Tento úkon nelze řešit elektronicky.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

K vyplněné žádosti se přiloží:

- osvědčení o registraci vozidla část I., II. (malý a velký technický průkaz)

- doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)

- plná moc v případě zastupování (nemusí být ověřená)

- poškozené registrační značky při vydání stejné registrační značky

- registrační značka při výměně za nové registrační značky z důvodu ztráty, zničení či odcizení, pokud značka je
- registrační značky při výměně za registrační značky: na přání (RZP), na nízkoemisní/elektrické vozidlo (RZEL)

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Tento úkon nelze řešit elektronicky.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Podáním řádně vyplněné žádosti u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností v České republice. V Havířově je tímto úřadem Magistrát města Havířova, odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení registr vozidel.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Tento úkon nelze řešit elektronicky.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Správní poplatky se hradí hotovostně nebo bezhotovostně na pokladně oddělení registru vozidel. Správní poplatky se hradí za každou vystavenou tabulku a zápis změny.

- RZ za zničené, odcizené a ztracené registrační značky 200,-kč/tabulka a 50,-kč za zápis do dokladů

- RZ za poškozenou RZ je 600,-kč /tabulka

- RZ na nosné zařízení je 600,-kč a 50,-kč za zápis do dokladů

- RZ na přání je 5.000,-kč /tabulka

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Není stanoveno.

Opravné prostředky: 

Pokud je žadateli vyhověno, opravné prostředky nejsou určeny. Není-li žadateli vyhověno, uplatňují se opravné prostředky na příslušném úřadu dle správního řádu.

Časté dotazy: 

Musí být plná moc ověřená? – NE.

Musím odevzdat zbylé/poškozené RZ? - ANO.

Musím mít s sebou velký i malý technický průkaz v originále? – ANO.

Sankce: 

Za provozování silničního vozidla na pozemních komunikacích, na němž není přidělená registrační značka, může být uložena sankce do výše 50 000,-Kč.

Působnost: 

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.

Oblast: 

Registrace vozidel.

Klíčová slova: 

Registrační značka.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

01.07.2021

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Výsledek úkonu je veden v agendovém informačním systému.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení registr vozidel.

Kontaktní osoba: 

Mgr. Lenka Němcová.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2022