Registrační značky na přání, na nízkoemisní / elektrické vozidlo, na nosné zařízení, značka za poškozenou a přidělení značek za zničené, ztracené nebo odcizené

V jakém případě ve věci jednat: 

V případě požadavku vlastníka nebo provozovatele na získání požadované registrační značky.

Výsledek úkonu: 

Vlastník vozidla získá požadované registrační značky dle žádosti.

Kdy věc řešit: 

Každé registrované vozidlo musí být označeno předepsaným počtem registračních značek. V případě zničení, odcizení či ztrátě se musí registrační značky vyměnit za nové.

Na žádost vlastníka vozidla lze vystavit značky na přání (RZP), značku na nízkoemisní/elektrické vozidlo (RZEL), značku na nosné zařízení (nejčastěji nosiče kol).

Ztrátu, zničení nebo odcizení tabulky s přidělenou RZ je vlastník nebo provozovatel silničního vozidla povinen neprodleně ohlásit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
Žádost podává vlastník nebo provozovatel v případě výměny registračních značek z důvodu ztráty, odcizení nebo zničení registrační značky. V případě vydání značky za poškozenou, na přání (RZP), na nízkoemisní/elektrické vozidlo (RZEL), na nosné zařízení (nejčastěji nosiče kol) podává žádost vlastník nebo provozovatel se souhlasem vlastníka (plná moc).

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

K žádosti v elektronické podobě je možné přiložit:
- kopii plné moci v případě zastupování (nemusí být ověřená).

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

K vyplněné žádosti se přiloží:

- osvědčení o registraci vozidla (popř. malý a velký technický průkaz, byl-li vydán),
- doklad totožnosti (občanský průkaz, pas),
- plná moc v případě zastupování (nemusí být ověřená),
- poškozené registrační značky při vydání stejné registrační značky<,
- registrační značka při výměně za nové registrační značky z důvodu ztráty, zničení či odcizení, pokud značka je,
- registrační značky při výměně za registrační značky: na přání (RZP), na nízkoemisní/elektrické vozidlo (RZEL).

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Žádost lze podat elektronicky přes Portál dopravy. Pro využití ePodání přes Portál dopravy postačí mít elektronickou identitu (využít lze bankovní identitu, mobilní klíč eGovernmentu nebo například Moje ID).

O registrační značku na přání nelze v současné době požádat elektronicky.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Podáním řádně vyplněné žádosti u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností v České republice. V Havířově je tímto úřadem Magistrát města Havířova, odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení registru vozidel.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Při podání žádosti elektronicky je výše správního poplatku snížena o 20% dle §9 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Správní poplatky se hradí v hotovosti, popř. bezhotovostně na pokladně oddělení registru vozidel.

- RZ za zničené, odcizené a ztracené registrační značky 160,-kč/tabulka a 40,-kč za zápis do dokladů,
- RZ za poškozenou RZ 480,- Kč /tabulka,
- RZ na nosné zařízení 480,- Kč.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Správní poplatky se hradí v hotovosti, popř. bezhotovostně na pokladně oddělení registru vozidel. Správní poplatky se hradí za každou vystavenou tabulku a zápis změny.

- RZ za zničené, odcizené a ztracené registrační značky 200,-kč/tabulka a 50,- Kč za zápis do dokladů,
- RZ za poškozenou RZ 600,- Kč /tabulka,
- RZ na nosné zařízení 600,- Kč,
- RZ na přání je 5.000,- Kč /tabulka.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Není stanoveno.

Opravné prostředky: 

Pokud je žadateli vyhověno, opravné prostředky nejsou stanoveny. Není-li žadateli vyhověno, uplatňují se opravné prostředky na příslušném úřadu dle správního řádu.

Časté dotazy: 

Musí být plná moc ověřená? NE.
Musím odevzdat zbylé/poškozené RZ? ANO.
Musím mít s sebou velký i malý technický průkaz v originále? V PŘÍPADĚ, ŽE BYLY TYTO DOKLADY VYDÁNY, ANO..

Sankce: 

Za provozování silničního vozidla na pozemních komunikacích, na němž není přidělená registrační značka, může být uložena sankce do výše 50.000,-Kč.

Působnost: 

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.

Oblast: 

Registrace vozidel.

Klíčová slova: 

Registrační značka.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

12.02.2024

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Výsledek úkonu je veden v agendovém informačním systému.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení registru vozidel.

Kontaktní osoba: 

Mgr. Lenka Němcová.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2024
Popis byl naposledy aktualizován: 
12. 2. 2024