Povolení připojení sousední nemovitosti na místní komunikace, silnice II. a III. třídy

Základní informace k životní situaci: 

Připojení místní komunikace a silnice II. a III. třídy navzájem zřizováním křižovatek nebo připojení na ně sousední nemovitosti zřízením sjezdů nebo nájezdů, úpravě takových připojení nebo jeho zrušení.
Postup a podmínky vychází z ust. § 10 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a § 11, §12 a §13 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Žadatel, tedy fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, která může vystupovat samostatně nebo může být zastoupena na základě plné moci.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Žádost lze podat na řádně vyplněném formuláři včetně všech potřebných příloh uvedených na formuláři na Magistrátu města Havířova, organizačním odboru, podatelně MMH, Svornosti 86/2,736 01 Havířov-Město, kancelář č. A003. El. podatelna: posta@havirov-city.cz, IDDS: 7zhb6tn v dostatečném časovém předstihu. Formulář je veřejně dostupný z internetu. Lze jej obdržet i na odboru komunálních služeb, oddělení dopravy.

Na které instituci životní situaci řešit: 

Životní situaci lze konzultovat s referenty Magistrátu města Havířova, odbor komunálních služeb, oddělení dopravy, ve 4. patře budovy Magistrátu, blok A, kancelář č. dv. A 403. Pro snazší orientaci lze využít navigační systém magistrátu
pondělí 8.00 – 17.00 hod.
středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý 8.00 – 12.00 hod. (pouze na objednávku)
pátek 8.00 – 12.00 hod. (pouze na objednávku)

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Výše správního poplatku za vydání povolení je stanovena v položce 36 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění:
Vydání povolení k připojení sousední nemovitosti na silnici II. třídy nebo III. třídy anebo na místní komunikaci 500 Kč

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

V jednoduchých případech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených žadatelem, rozhodne silniční správní úřad bez zbytečného odkladu tak, aby zvláštní užívání proběhlo v požadovaném termínu.
V případě neúplnosti nebo vad podané žádosti včetně jejích příloh postupuje správní orgán v souladu s příslušnými ustanovení zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád).

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje odboru dopravy a chytrého regionu podáním u zdejšího správního orgánu (MmH, OKS).

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: 

Ukládání pokut za spáchání přestupku či správního deliktu fyzické osobě, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě je stanoveno v § 42a a 42b zákona č 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Dle charakteru přečinu může silniční správní úřad uložit pokutu až do výše 300 000 Kč.Pokuty vybírá a vymáhá správní orgán, který je uložil.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Magistrát města Havířova, odbor komunálních služeb.
Kontaktní osoba: 
Ing. Schwarz Jaromír, tel. 596 803 125, schwarz.jaromir@havirov-city.cz
Popis byl naposledy aktualizován: 
21. 2. 2020