Návrh přechodné (místní) úpravy provozu na místní komunikaci, silnici II. a III. třídy a na veřejně přístupné účelové komunikaci

Základní informace k životní situaci: 

Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace stanoví na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci stanoví obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě podaného návrhu navrhovatelem po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR a souhlasu vlastníka (správce) pozemní komunikace.
Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a zařízení pro provozní informace stanoví na veřejně přístupné účelové komunikaci vlastník se souhlasem příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností a po předchozím písemném stanovisku příslušného orgánu Policie ČR DI Karviná.
Postup a podmínky vychází z ust. § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění a vyhlášky č. vyhl. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích v platném znění.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Navrhovatel je tedy fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, která může vystupovat samostatně nebo může být zastoupena na základě plné moci.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Žádost lze podat na řádně vyplněném formuláři včetně všech potřebných příloh uvedených na formuláři na Magistrátu města Havířova, organizačním odboru, podatelně MMH, Svornosti 86/2,736 01 Havířov-Město, kancelář č. A003. El. podatelna: posta@havirov-city.cz, IDDS: 7zhb6tn v dostatečném časovém předstihu před začátkem konání zvláštního užívání.
Formulář je veřejně dostupný z internetu. Lze jej obdržet i na MmH odboru komunálních služeb, oddělení dopravy.

Na které instituci životní situaci řešit: 

Životní situaci lze konzultovat s referenty Magistrátu města Havířova, komunálních služeb, oddělení dopravy, ve 4. patře budovy Magistrátu, blok A, kanc. č. dveří A 403. Pro snazší orientaci lze využít navigační systém magistrátu
pondělí 8.00 – 17.00 hod.
středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý 8.00 – 12.00 hod. (pouze na objednávku)
pátek 8.00 – 12.00 hod. (pouze na objednávku)

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Správní poplatek v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

V jednoduchých případech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených žadatelem, rozhodne silniční správní úřad bez zbytečného odkladu tak, aby stanovení přechodné (místní) úpravy provozu proběhlo v požadovaném termínu.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Proti stanovení přechodné (místní) úpravě provozu se nelze odvolat.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: 

V případě nedodržení podmínek stanovených tímto opatřením, je příslušný správní úřad, oprávněn nařídit odstranění nedostatků a uložit sankci za spáchání přestupku podle zvláštního zákona.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Magistrát města Havířova, odbor komunálních služeb.
Kontaktní osoba: 
Tvrdoň Petr, tel. 596 803 391, tvrdon.petr@havirov-city.cz
Popis byl naposledy aktualizován: 
21. 2. 2020