Místní a přechodná úprava provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci, místní komunikaci, silnici II. a III. třídy

V jakém případě ve věci jednat: 

Subjekt, v jehož oprávněném zájmu je úprava nebo omezení provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci, místní komunikaci, silnici II. a III. třídy.

Charakteristika úkonu: 

Správní řízení za účelem stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci dle ust. § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu.

Výsledek úkonu: 

Stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.

Kdy věc řešit: 

Na základě podání žádosti o místní nebo přechodnou úpravu provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci, místní komunikaci, silnici II. a III. třídy.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Návrh s identifikací pozemní komunikace, situační výkres s návrhem dopravního značení, souhlas Policie ČR s návrhem dopravního značení, souhlas vlastníka pozemní komunikace.  

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Návrh s identifikací pozemní komunikace, situační výkres s návrhem dopravního značení, souhlas Policie ČR s návrhem dopravního značení. 

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Datovou zprávou : 7zhb6tn, e-mailovou adresu posta@havirov-city.cz s ověřeným elektronickým podpisem na  podatelnu Magistrátu města Havířova.  

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Písemně nebo osobně na podatelně Magistrátu města Havířova, nebo na odboru komunálních služeb, oddělení dopravních systémů, A403, Magistrátu města Havířova.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Není předmětem úkonu.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Není předmětem úkonu.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Není předmětem úkonu.

Opravné prostředky: 

Opravný prostředek není přípustný.

Sankce: 

Není předmětem úkonu.

Působnost: 

Stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v rámci výkonu státní správy vykonávané v přenesené působnosti.

Oblast: 

Pozemní komunikace.

Klíčová slova: 

Dopravní značka, umístění.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

Dnem nabytí účinnosti Stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.

Konec platnosti popisu úkonu: 

Konec platnosti stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci je evidováno v Centrální evidenci uzavírek.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor komunálních služeb.

Kontaktní osoba: 

Mgr. Kamil Rychtr, Bc. Věra Górecká.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
10. 6. 2021
Popis byl naposledy aktualizován: 
29. 3. 2023