Zákonné vymezení pojmu zastupitelstvo města

1. Zastupitelstvo města rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti města.
 
2. Zastupitelstvu města je vyhrazeno
 
a) schvalovat program rozvoje města,
 
b) schvalovat rozpočet města, závěrečný účet města a účetní závěrku města sestavenou k rozvahovému dni,
 
c) zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy města,
 
d) zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky města, schvalovat jejich zřizovací listiny,
 
e) rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách,
  
f) delegovat zástupce města, na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má město majetkovou účast, mimo ty, kde je město jediným společníkem
 
g) navrhovat zástupce města do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má město majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání,
 
h) vydávat obecně závazné vyhlášky města,
 
i) rozhodovat o vyhlášení místního referenda,
 
j) navrhovat změny katastrálních území uvnitř města, schvalovat dohody o změně hranic města a o slučování obcí,
 
k) určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni,
 
l) zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
 
m) volit z řad členů zastupitelstva města primátora, náměstky primátora a další členy rady města (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady města, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
 
n) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva města,
 
o) zřizovat a zrušovat městskou policii,
 
p) rozhodovat o spolupráci města s jinými městy a o formě této spolupráce,
 
r) rozhodovat o zřízení a názvech částí města, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství,
 
s) udělovat a odnímat čestné občanství města a ceny města,
 
t) stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města,
 
u) rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, za výkon funkce členů výborů,
 
v) rozhodovat o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení veřejného neziskového ústavního zdravotnického zařízení, navrhovat zástupce do jeho dozorčí rady a rozhodovat o převodu vlastnického práva k majetku, s nímž hospodaří veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení nebo o jeho pronájmu v případech, kdy to stanoví zvláštní právní předpis,
 
y) plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem.
 
3. Zastupitelstvo města si může vyhradit další pravomoc v samostatné působnosti města mimo pravomoci vyhrazené radě města podle § 102 odst. 2 zákona o obcích,
 
4. Zastupitelstvo města rozhoduje o zrušení usnesení rady města, jsou-li mu předložena k rozhodnutí primátorem města dle zákona o obcích.
 
5. Zastupitelstvu města je vyhrazeno rozhodování o těchto právních jednáních:
 
a) nabytí a převod hmotných nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací, převod bytů a nebytových prostorů z majetku města,
 
b) poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce,
 
c) poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 50 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí,
 
d) uzavření smlouvy o společnosti  a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o společnosti, jejíž je město společníkem,
 
e) peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob,
 
f) vzdání se práva a prominutí dluhu vyšší než 20 000 Kč,
 
g) zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč,
 
h) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
 
i) postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč,
 
j) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o společnosti,
 
k) zastavení nemovitých věcí,
 
l) vydání komunálních dluhopisů,
 
m) nabytí a převod práva stavby a smluvní zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví města,
 
n) zpeněžení hmotné nemovité věci ve vlastnictví města nebo práva stavby ve veřejné dražbě a nabytí hmotné nemovité věci nebo práva stavby městem v dražbě, ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku nebo jiným obdobným způsobem; tuto pravomoc může zastupitelstvo města zcela nebo zčásti svěřit radě města nebo primátorovi.