Ztráta, zničení, odcizení, poškození TP nebo ORV

Pojmenování (název) životní situace

Ztráta, zničení, odcizení, poškození TP nebo ORV

Základní informace k životní situaci

 

Ztrátu, zničení, odcizení nebo poškození technického průkazu silničního vozidla nebo osvědčení o registraci silničního vozidla je vlastník nebo provozovatel silničního vozidla povinen neprodleně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a požádat o vydání nového technického průkazu nebo osvědčení o registraci silničního vozidla. 
Poškozený technický průkaz silničního vozidla nebo osvědčení o registraci silničního vozidla odevzdá vlastník nebo provozovatel silničního vozidla spolu s žádostí.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba - provozovatel silničního vozidla, vlastník vozidla nebo zmocněnec na základě písemné plné moci, nebo v případě právnické osoby osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Osobním podáním řádně vyplněné žádosti na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky.

Na které instituci životní situaci řešit

Na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor vnitra a živnostenský úřad – registr vozidel, 1.poschodí, budova C.

pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. pouze online rezervace na webových stránkách úřadu.
 

Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti se přikládá: 
- doklad totožnosti žadatele (v případě zastupování doklad zmocněnce), 
- technický průkaz silničního vozidla, není-li ztracen, zničen nebo odcizen, 
- osvědčení o registraci silničního vozidla, není-li ztraceno, zničeno nebo poškozeno. 

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení, plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele se nevyžaduje.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář "Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu" naleznete na stránkách Ministerstva dopravy v části "Dokumenty" a dále "Elektronické formuláře":

www.mdcr.cz

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou stanoveny dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 26 a §37e zákona č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších změn a doplňků.
Správní poplatek za vydání duplikátu technického průkazu vozidla nebo osvědčení o registraci vozidla je 100 Kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Věc se zpravidla vyřizuje na počkání; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dalším účastníkem může být například zmocněnec, leasingová společnost.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákona o pojištění z provozu odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

Jaké jsou související předpisy

- Vyhláška 343/2014 Sb., o registraci vozidel
- Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a uplatňují se na příslušném úřadu. 

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Internetové stránky Ministerstva dopravy: 

www.mdcr.cz  

Za správnost návodu odpovídá útvar

Magistrát města Havířova, odbor vnitra a živnostenský úřad.

Kontaktní osoba

- Ing. Bauer Bohuslav
- Feberová Pavlína
Mgr. Němcová Lenka  
Kořínková Michaela
- Bc. Tišl Pavel
Kodys Petr

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2019

Popis byl naposledy aktualizován

09.01.2019