Změna údajů v řidičském průkazu (jméno a příjmení, titul apod.)

Pojmenování (název) životní situace

Změna údajů v řidičském průkazu.

Základní informace k životní situaci

Dojde-li ke změně údajů, které se zaznamenávají do řidičského průkazu, je jeho držitel povinen požádat o vydání nového řidičského průkazu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněný držitel řidičského průkazu.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Změnu údajů lze oznámit na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky, v Havířově na Magistrátu města Havířova.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Osobním podáním řádně vyplněné žádosti na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky.
Z důvodu pořízení digitální fotografie a podpisu žadatele, se vyžaduje osobní přítomnost žadatele.

Na které instituci životní situaci řešit

Na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky.
 

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor vnitra a živnostenský úřad – přízemí budovy C, přepážky č. 7 a 8.

Pondělí a středa: 8.00 – 17.00 hod.
Čtvrtek: 8.00 –14.00 hod.
Úterý a pátek: 8.00 – 12.00 hod. pouze online rezervace na webových stránkách úřadu.
 

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadu se předkládá:
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz),
- řidičský průkaz
 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání řidičského průkazu (z důvodu změny údajů) je tisknuta přímo z registru řidičů, je pořízena digitální fotografie a podpis žadatele přímo do žádosti.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek činí:
- 200 Kč při změně údajů v řidičském průkazu,
- 700 Kč v případě žádosti o expresní vydání řidičského průkazu do 5 pracovních dnů.
 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Změnu údajů zapsaných v řidičském průkazu lze oznámit na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Nový řidičský průkaz vám bude vystaven do 20 kalendářních dnů od podání žádosti, pokud zaplatíte správní poplatek ve výši 200 Kč, nebo ve lhůtě do 5 pracovních dnů, pokud zaplatíte zvýšený správní poplatek 700 Kč. 

Řidičský průkaz lze převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, který se prokáže úředně ověřenou plnou mocí, a to na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, na kterém byla žádost podána.  
 

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

- Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Může vám být uložena pokuta podle § 46 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Internetové stránky Ministerstva dopravy:
http://www.mdcr.cz

Za správnost návodu odpovídá útvar

Magistrát města Havířova, odbor vnitra a živnostenský úřad.

Kontaktní osoba

Bujoková Vladislava
Martynková Lucie
Freislerová Radana, Mgr.
Bednářová Andrea, Ing.
Robenková Helena
Stankušová Jana
 

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2019

Popis byl naposledy aktualizován

07.01.2019