Změna místa trvalého pobytu

Pojmenování (název) životní situace

Změna místa trvalého pobytu

Základní informace k životní situaci

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu na území České republiky, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je podle zvláštního právního předpisu určen k bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

- občan České republiky starší 15 let, u kterého dochází k změně místa trvalého pobytu
- pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci
- zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun, popř. fyzciká osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu
- soudem jmenovaný opatrovník (pokud byl občan omezen ve svéprávnosti tak, že není způsobilý právně jednat v běžných záležitostech každodenního života)
 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Občan je povinen vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu.

Přihlašovací lístek obsahuje údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové adrese místa trvalého pobytu občana, dále údaje o vlastníku objektu, kterým se rozumí jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu u fyzické osoby a sídlo u právnické osoby. Mimo povinnost vyplnit přihlašovací lístek má občan také povinnost předložit zákonem stanovené doklady.
 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

- vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu
- předložit platný občanský průkaz, u něhož není oddělena jeho vyznačená část v důsledku změny místa trvalého pobytu; občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství
- předložit doklad o vlastnictví domu nebo bytu (například výpis z katastru nemovitostí) nebo doklad o oprávnění užívat byt, obytnou místnost (například nájemní smlouva) anebo, pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu; takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny

Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat dům, byt, obytnou místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Při změně místa trvalého pobytu oddělí ohlašovna vyznačenou část (roh) občanského průkazu. Současně občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu. Zjistí-li ohlašovna nedostatky v předkládaných dokladech, nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému evidence obyvatel, vyzve občana k jejich odstranění. Pokud občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, rozhodne ohlašovna o tom, že změna trvalého pobytu nebude zaevidována.
 

Na které instituci životní situaci řešit

Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tj. Magistrát města Havířova, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město
 

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení správních a dopravně správních evidencí, evidenci obyvatel, budova C, přízemí.

pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. pouze online rezervace na webových stránkách úřadu.
 

Jaké doklady je nutné mít s sebou

- platný občanský průkaz, u něhož není oddělena jeho vyznačená část v důsledku změny místa trvalého pobytu, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (cestovní pas nebo řidičský průkaz) 
- doklad o vlastnictví domu nebo bytu (například výpis z katastru nemovitostí) nebo doklad o oprávnění užívat byt, obytnou místnost (např. nájemní smlouva) anebo, pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu; takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat dům, byt, obytnou místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.
 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis „ Přihlašovací lístek k trvalému pobytu “ lze získat u ohlašovny úřadu. Žádost o ohlášení změny místa trvalého pobytu musí být podána na uvedeném tiskopise.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Ohlášení změny místa trvalého pobytu 50,- Kč. Od poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 15 let.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny, obvykle je ohlášení změny místa trvalého pobytu provedeno bezodkladně.
 

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Občan je povinen do 15 pracovních dnů po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu, požádat o vydání nového občanského průkazu.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.
 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě, že ohlašovna po splnění zákonných podmínek vyhoví a hlášenou změnu místa trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení. Pokud zjistí při hlášení místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému a občan nedostatky po výzvě ve stanovené lhůtě neodstraní, ohlašovna rozhodne o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována. Proti rozhodnutí může občan podat odvolání u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

Nejčastější dotazy

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

Ohlašovna rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu za podmínek stanovených zákonem a v souladu se správním řádem. Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen. Ohlašovna rozhoduje na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek. Zákonnými podmínkami jsou - zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívání objektu nebo jeho vymezené části. Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat. 

Za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle zákona o evidenci obyvatel zaplatí občan správní poplatek ve výši 100,-Kč za každou osobu.
 

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Internetové stránky Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.cz 
 

Za správnost návodu odpovídá útvar

Magistrát města Havířova, Odbor vnitra a živnostenský úřad, evidence obyvatel.

Kontaktní osoba

Irena Dohnalová
Miroslava Fenzlová 
Daniela Remiášová
 

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2019

Popis byl naposledy aktualizován

21.01.2019