Zánik vozidla v registru silničních vozidel

Pojmenování (název) životní situace

Zánik vozidla v registru silničních vozidel

Základní informace k životní situaci

Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše zánik silničního vozidla v registru silničních vozidel na základě:

a) žádosti vlastníka, pokud silniční vozidlo
- bylo předáno provozovateli zařízení ke sběru autovraků
- bylo ekologicky zlikvidováno oprávněnou osobou v jiném členském státě nebo
- bylo zničeno (zničením silničního motorového vozidla se rozumí takový stav silničního vozidla způsobený jeho havárií, živelní pohromou nebo jiným obdobným způsobem, za zničení se nepovažuje jeho rozebrán­í) 

b) oznámení obecního úřadu nebo vlastníka pozemní komunikace, který předal vozidlo provozovateli zařízení ke sběru autovraků

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Podat žádost je oprávněn vlastník silničního motorového vozidla.
Jednat může i osoba zmocněná písemně vlastníkem vozidla.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Osobním podáním řádně vyplněné žádosti na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky.

Na které instituci životní situaci řešit

Na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor vnitra a živnostenský úřad – registr vozidel, 1. poschodí, budova C.

pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. pouze online rezervace na webových stránkách úřadu.
 

Jaké doklady je nutné mít s sebou

K podané žádosti je nutné doložit:
- doklad totožnosti v originále (občanský průkaz, pas),   
- doklad o ekologické likvidaci silničního vozidla vydaný oprávněnou osobou v jiném členském státě, pokud bylo vozidlo v tomto státě zlikvidováno,
- doklad potvrzující zničení silničního vozidla, bylo-li vozidlo zničeno (za zničení se nepovažuje jeho rozebrán­í),
- technický průkaz silničního vozidla,
- osvědčení o registraci silničního vozidla,
- všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou,
- v případě, že za vlastníka jedná zmocněnec, plná moc nemusí mít úředně ověřený podpis.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář "Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla" naleznete na stránkách Ministerstva dopravy v části "Dokumenty" a dále "Elektronické formuláře":
 www.mdcr.cz

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost je možné vyřídit na počkání; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dalšími účastníky mohou být:
- zmocněnec,
- leasingová společnost,

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákona o pojištění z provozu odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

Jaké jsou související předpisy

- Vyhláška 343/2014 Sb., o registraci vozidel
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
- Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Eventuální sankce by mohla být uložena dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Internetové stránky Ministerstva dopravy: 

www.mdcr.cz

Za správnost návodu odpovídá útvar

Magistrát města Havířova, odbor vnitra a živnostenský úřad.

Kontaktní osoba

- Ing. Bauer Bohuslav
- Feberová Pavlína
Mgr. Němcová Lenka 
Kořínková Michaela
- Bc. Tišl Pavel
Kodys Petr

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2019

Popis byl naposledy aktualizován

21.01.2019