Výměna řidičského průkazu, kterému končí platnost

Pojmenování (název) životní situace

Výměna řidičského průkazu, kterému končí platnost

Základní informace k životní situaci

Řidičský průkaz podle vzoru Evropských společenství je dokument typu plastové polykarbonátové karty o velikosti 54 mm x 86 mm a opravňuje k řízení motorových vozidel v České republice i ve státech Evropské unie.
Řidičský průkaz se vydává držiteli řidičského oprávnění podle ustanovení § 110 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů:
- na dobu 5 let ode dne jeho vydání, osvědčuje-li řidičské oprávnění pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1+E, D nebo D+E,
- na dobu 10 let ode dne jeho vydání v ostatních případech.

Výměna řidičského průkazu (vzoru ES) v případě uplynutí jeho platnosti se provádí bezplatně. Lhůta pro vydání je do 20 kalendářních dnů ode dne podání žádosti.

Vydání řidičského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů podléhá správnímu poplatku ve výši 700,- Kč.
 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Držitel platného řidičského průkazu. 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Osobním podáním řádně vyplněné žádosti na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky.

Na které instituci životní situaci řešit

Na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky.
 

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor vnitra a živnostenský úřad – přízemí budovy C, přepážky č. 7 a 8.

Pondělí a středa: 8.00 – 17.00 hod.
Čtvrtek: 8.00 –14.00 hod.
Úterý a pátek: 8.00 – 12.00 hod. pouze online rezervace na webových stránkách úřadu.
 

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadu se předkládá:
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, popř. cestovní pas společně s potvrzením o občanském průkazu, které je vydáno v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu),
- řidičský průkaz, kterému končí platnost.
 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání řidičského průkazu je tisknuta přímo z registru řidičů, je pořízena digitální fotografie a podpis žadatele přímo do žádosti.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Výměna řidičského průkazu dle ustanovení § 110 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, se provádí bezplatně.
Správní poplatek je vybírán při podání žádosti pouze v případě vydání řidičského průkazu v kratší lhůtě do 5 pracovních dnů, a to ve výši 700,- Kč, nebo v případě výměny řidičského průkazu do 20 kalendářních dnů, která je spojena se změnou údajů, a to ve výši 200,- Kč.
 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost o vydání řidičského průkazu bude vyřízena do kalendářních 20 dnů od podání žádosti.
Žádost je možné vyřídit i ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů, po zaplacení správního poplatku 700 Kč.
 

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Řidičský průkaz lze převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, který se prokáže úředně ověřenou plnou mocí, a to na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, na kterém byla žádost podána.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

- Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
- Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
- Zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě nedodržení předepsaných povinností může být uložena pokuta dle § 46 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Internetové stránky Ministerstva dopravy:
www.mdcr.cz

Za správnost návodu odpovídá útvar

Magistrát města Havířova, odbor vnitra a živnostenský úřad.

Kontaktní osoba

Bujoková Vladislava
Martynková Lucie
Freislerová Radana, Mgr.
Bednářová Andrea, Ing.
Robenková Helena
Stankušová Jana

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2019

Popis byl naposledy aktualizován

07.01.2019