Vydání třetí tabulky registrační značky (na nosné zařízení) nebo nové tabulky RZ za poškozenou

Pojmenování (název) životní situace

Vydání třetí tabulky registrační značky (na nosné zařízení) nebo nové tabulky RZ za poškozenou

Základní informace k životní situaci

Obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka vydá tabulku s registrační značkou již k tomuto silničnímu vozidlu přidělenou: 

- k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu, nebo
- v případě poškození tabulky s přidělenou registrační značkou nebo registrační značkou na přání. 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba - provozovatel silničního vozidla, vlastník vozidla nebo zmocněnec na základě písemné plné moci, nebo v případě právnické osoby osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá tabulku s registrační značkou již k tomuto silničnímu vozidlu přidělenou k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu, nebo v případě poškození tabulky s přidělenou registrační značkou nebo registrační značkou na přání: 

- na žádosti vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka,
- žadatel přiloží k žádosti poškozenou tabulku s přidělenou registrační značkou (v případě žádosti o vydání tabulky za poškozenou).

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Osobním podáním řádně vyplněné žádosti na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky.

Na které instituci životní situaci řešit

Na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor vnitra a živnostenský úřad – registr vozidel, 1.poschodí, budova C.

pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. pouze online rezervace na webových stránkách úřadu.
 

Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti se přikládá: 

- doklad totožnosti žadatele (v případě zastupování doklad zmocněnce),
- technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla,
- souhlas vlastníka silničního vozidla, žádá-li jeho provozovatel, který není vlastníkem vozidla,
- poškozenou tabulku s přidělenou registrační značkou (v případě žádosti o vydání tabulky RZ za poškozenou) 

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení, plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele se nevyžaduje.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Fomulář "Žádost o vydání tabulky s registrační značkou" naleznete na stránkách Ministerstva dopravy v části "Dokumenty" a dále "Elektronické formuláře":
www.mdcr.cz

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou stanoveny dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 26 a §37e zákona č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších změn a doplňků.
Správní poplatek za zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel je 50 Kč + 600Kč za každou tabulku registrační značky.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 15 dnů od podání žádosti a zaplacení správního poplatku, komplikovanější případy dle správního řádu do 30 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dalším účastníkem může být například zmocněnec, leasingová společnost.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákona o pojištění z provozu odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

Jaké jsou související předpisy

- Vyhláška 343/2014 Sb., o registraci vozidel
- Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a uplatňují se na příslušném úřadu. 

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Internetové stránky Ministerstva dopravy: 

www.mdcr.cz  

Za správnost návodu odpovídá útvar

Magistrát města Havířova, odbor vnitra a živnostenský úřad.

Kontaktní osoba

- Ing. Bauer Bohuslav
- Feberová Pavlína
Mgr. Němcová Lenka  
Kořínková Michaela
- Bc. Tišl Pavel
Kodys Petr

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2019

Popis byl naposledy aktualizován

09.01.2019