Vydání paměťové karty řidiče pro digitální tachograf

Pojmenování (název) životní situace

Vydání paměťové karty řidiče pro digitální tachograf.

Základní informace k životní situaci

Paměťová karta řidiče (dále též "karta"), která se vydává na základě žádosti řidiče, slouží k provádění záznamů o pracovní době, tedy o dodržování stanovených dob řízení, bezpečnostních přestávek a dob odpočinku jednotlivých řidičů.
Řidič je oprávněn vlastnit a používat pouze jednu kartu, která je vydána na jeho jméno, není-li vadná a nevypršela-li její platnost.
 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatelem o vydání karty může být osoba, která hodlá řídit vozidlo vybavené záznamovým zařízením podle Nařízení Rady (ES) č. 2135/98 (digitálním tachografem), je držitelem příslušného řidičského oprávnění pro řízení takového vozidla a má trvalý nebo přechodný (trvající nejméně 185 dnů v kalendářním roce) pobyt na území České republiky.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel (řidič) je povinen řádně a pravdivě vyplnit žádost o vydání karty.
Karta se vydává k platnému řidičskému průkazu a číslo řidičského průkazu je uvedeno přímo na kartě.
Lze podat žádost o vydání karty současně se žádostí o vydání řidičského průkazu. V tomto případě se na žádosti o vydání karty neuvede číslo a série řidičského průkazu; tento údaj se doplní teprve po výrobě řidičského průkazu, čímž ovšem dochází k mírnému posunu doby vydání karty.
Karta se vydává nejdéle na dobu 5 let. Pokud je platnost řidičského průkazu kratší než tato doba, omezí se platnost vydané karty na dobu platnosti řidičského průkazu.
 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Osobním podáním řádně vyplněné žádosti na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky.
Od 01.07.2018 se pořizuje digitální fotografie a podpis žadatele do žádosti, tudíž se vyžaduje osobní přítomnost žadatele.

Na které instituci životní situaci řešit

Na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor vnitra a živnostenský úřad – přízemí budovy C, přepážky č. 7 a 8.

Pondělí a středa: 8.00 – 17.00 hod.
Čtvrtek: 8.00 –14.00 hod.
Úterý a pátek: 8.00 – 12.00 hod. pouze online rezervace na webových stránkách úřadu.
 

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadu se předkládá:
- vyplněná žádost o vydání paměťové karty řidiče,
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, popř. cestovní pas společně s potvrzením o občanském průkazu, které je vydáno v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu), 

Žádost o vydání paměťové karty řidiče se vypisuje ručně a digitální fotografie a podpis žadatele jsou pořízeny přímo do žádosti.
 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis "Žádost o vydání paměťové karty řidiče" je k dispozici na přepážkách č.7 a 8 (řidičské průkazy) Magistrátu města Havířova, na internetových stránkách Ministerstva dopravy nebo na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání paměťové karty řidiče činí 700,- Kč; poplatek je splatný při podání žádosti.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností, u něhož byla žádost podána, nezjistí skutečnosti, které jsou v rozporu s podmínkami pro vydání karty, vydá kartu do 15 pracovních dnů ode dne podání žádosti.
U žadatele s řidičským průkazem vydaným členským státem Evropských společenství Ministerstvo dopravy prověřuje, zda jim již karta nebyla vydána jiným členským státem Evropských společenství, a proto dochází k prodloužení doby pro vydání karty.
 

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Řidič je povinen převzít paměťovou kartu řidiče OSOBNĚ na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností, u něhož žádost podal. Je-li karta poškozena nebo nefunguje správně, je řidič povinen do 7 dnů ode dne, kdy její nefunkčnost nebo poškození zjistil, odevzdat ji na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky a v případě potřeby podat žádost o vydání nové karty. Kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá novou kartu do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti. Byla-li karta ztracena nebo odcizena, je řidič povinen požádat o náhradu karty do 7 dnů a svou žádost doložit protokolem příslušného úřadu státu, v němž ke krádeži došlo (např. místní policií), nebo čestným prohlášením v případě ztráty. Lhůta pro podání žádosti začíná dnem, kdy držitel karty mohl žádost skutečně poprvé podat (tj. ode dne návratu na základnu nebo od okamžiku, kdy se o ztrátě či odcizení dověděl). Karta se vydá do 5 pracovních dnů. Jestliže řidič přestal být držitelem řidičského oprávnění k řízení silničních motorových vozidel vybavených digitálním tachografem nebo jeho řidičské oprávnění k řízení těchto vozidel bylo pozastaveno, je povinen odevzdat kartu do 5 pracovních dnů od právní moci rozhodnutí o odnětí nebo pozastavení řidičského oprávnění nebo do 5 pracovních dnů od podání písemného oznámení o vzdání se řidičského oprávnění PŘÍSLUŠNÉMU obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. V případě žádosti o obnovu karty (tj. končí platnost karty), je řidič povinen nejdříve 60 kalendářních dnů a nejpozději 15 pracovních dnů před uplynutím doby platnosti této karty podat žádost o vydání nové karty, a to kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky, K vydání nové karty dojde do 15 pracovních dnů.
 

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

- Nařízení Rady (ES) č. 2135/98 ze dne 24. září 1998, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a směrnice 88/599/EHS o používání nařízení (EHS) č. 561/2006 a (EHS) č. 3821/85
- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidiče
 

Jaké jsou související předpisy

- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě, že bude karta vyrobena nekvalitně (s jakoukoliv vadou), je nutné obrátit se s reklamací na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností na území České republiky, který kartu vydal.
Tento úřad označí reklamovanou vadu, příp. opatří podklady pro odstranění vady; dále zařídí, aby byla reklamace vyřízena správným postupem a na požádání vydá potvrzení o převzetí karty k reklamačnímu řízení.
Nová karta se vydá do 5 pracovních dnů.
 

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě nedodržení předepsaných povinností může být řidiči uložena pokuta dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve zněné pozdějších předpisů.

Nejčastější dotazy

Co dělat v případě, přestane-li karta nebo záznamové zařízení (digitální tachograf) během jízdy správně fungovat?
Jestliže je karta poškozena nebo nefunguje správně (popř. byla ztracena nebo odcizena), vytiskne řidič na konci své jízdy veškeré údaje o časových úsecích registrovaných záznamovým zařízením. Tyto údaje pak doplní daty, číslem karty, příp. jménem a číslem řidičského průkazu, a potvrdí svým podpisem.
Je-li záznamové zařízení neschopné provozu nebo nefunguje-li správně, je řidič povinen na záznamovém listu nebo listu prozatímním uvést všechny údaje o časových úsecích, jež nebyly záznamovým zařízením registrovány nebo tištěny správně. Na záznamový či prozatímní list se zapíše číslo karty, řidič jej podepíše a připojí ke kartě.

Jak postupovat, je-li třeba stávající kartu (na základě uplynutí doby platnosti) obnovit?
Je nutno požádat o obnovu karty.
 

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Internetové stránky Ministerstva dopravy: 

www.mdcr.cz

Za správnost návodu odpovídá útvar

Magistrát města Havířova, odbor vnitra a živnostenský úřad.

Kontaktní osoba

Bujoková Vladislava
Martynková Lucie
Freislerová Radana, Mgr.
Bednářová Andrea, Ing.
Robenková Helena
Stankušová Jana

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2019

Popis byl naposledy aktualizován

07.01.2019