Vydání mezinárodního řidičského průkazu

Pojmenování (název) životní situace

Vydání mezinárodního řidičského průkazu

Základní informace k životní situaci

Mezinárodní řidičský průkaz se vydává držiteli řidičského oprávnění na základě žádosti
a opravňuje k řízení motorových vozidel v rozsahu jeho řidičského oprávnění.
Mezinárodní řidičský průkaz neopravňuje jeho držitele řídit motorové vozidlo na území České republiky (§ 111 zákona o silničním provozu).
 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba, která je držitelem řidičského oprávnění.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Platný řidičský průkaz.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podejte osobně písemnou žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu na příslušný úřad (§ 111 odst. 6 zákona o silničním provozu).

Na které instituci životní situaci řešit

Na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky.
 

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor vnitra a živnostenský úřad – přízemí budovy C, přepážky č. 7 a 8.

Pondělí a středa: 8.00 – 17.00 hod.
Čtvrtek: 8.00 –14.00 hod.
Úterý a pátek: 8.00 – 12.00 hod. pouze online rezervace na webových stránkách úřadu.
 

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadu se předkládá:
- žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu,
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, popř. cestovní pas společně s potvrzením o občanském průkazu, které je vydáno v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu),
- platný řidičský průkaz,
- jedna barevná nebo černobílá průkazová fotografie odpovídající současné podobě občana o rozměrech 35 x 45 mm (§ 4 odst. 3 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech).
 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis "Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu" je k dispozici na přepážkách č.7 a 8 (řidičské průkazy) Magistrátu města Havířova, na internetových stránkách Ministerstva dopravy nebo na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek činí 50 Kč, je splatný při podání žádosti.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Jsou-li splněny všechny podmínky pro vydání mezinárodního řidičského průkazu, vydá jej Magistrát města Havířova nebo kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností na území České republiky bezodkladně po podání žádosti (zpravidla na počkání).

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

- Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou stanoveny ve správním řádu (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších přepisů).

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Internetové stránky Ministerstva dopravy: 

www.mdcr.cz  

Za správnost návodu odpovídá útvar

Magistrát města Havířova, odbor vnitra a živnostenský úřad.

Kontaktní osoba

Bujoková Vladislava
Martynková Lucie
Freislerová Radana, Mgr.
Bednářová Andrea, Ing.
Robenková Helena
Stankušová Jana

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2019

Popis byl naposledy aktualizován

07.01.2019