Vidimace a legalizace

Pojmenování (název) životní situace

Vidimace a legalizace

Základní informace k životní situaci

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou.

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.
 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vidimace a legalizace se provádí na žádost fyzické osoby .

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Vidimace (ověření listiny) se neprovede:

- je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,
- je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
- je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologramem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
- je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj o tom, že se jedná o vidimovanou listinu obsahující viditelný zajišťovací prvek),
- je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
- jsou-li ve předložené listině, z níž je vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
- jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena,
- není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se jedná o:
o prvopis,
o již ověřenou vidimovanou listinu,
o listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů,
o opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
o stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

Legalizace (ověření podpisu) se neprovede:

- je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého,
- jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
- je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo
- jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.
 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Na příslušném úřadě předložením vidimované listiny nebo listiny, na níž má být legalizován podpis, ověřující osobě.

Na které instituci životní situaci řešit

Vidimaci a legalizaci provádí Magistrát města Havířova, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město, odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení matrik.
Vidimaci a legalizaci dále provádí krajské úřady; další obecní úřady obce s rozšířenou působností; obecní úřady, jejichž seznam stanoví vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů; újezdní úřady; držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky.
 

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Havířova, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město, odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení matriky přízemí budovy A:

- pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
- čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
- úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. po telefonické objednávce

Kontaktní osoby:
Bc. Alena Holá 
Eva Prusková 
Stanislava Maršálková 
Taťána Šimanská 
Věra Bártová
Kateřina Kolářová
Leona Bezděková
Eva Tobolová
Jana Legindiová

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti platný:
- občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
- průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,
- průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení mezinárodní ochrany,
- průkaz povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl, nebo průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany, jde-li o osobu požívající doplňkové ochrany,
- průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo
- průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.
 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30,- Kč. Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 30,- Kč. Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona o správních poplatcích.

Poplatky se platí v hotovosti na oddělení matriky.
 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Je-li správní orgán požádán o ověření (vidimaci a legalizaci) a jsou-li splněny předpoklady k provedení požadovaného úkonu, správní orgán tento úkon bez dalšího provede.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků. Účast dvou svědků se k legalizaci nevyžaduje, má-li ten, kdo nemůže číst nebo psát, schopnost seznámit se s obsahem listiny s pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, a je schopen vlastnoručně listinu podepsat.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

- zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu (zákon o ověřování), ve znění zákona č. 189/2008 Sb.
- vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování podpisu
 

Jaké jsou související předpisy

- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Internetové stránky Ministerstva vnitr ČR: www.mvcr.cz  

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení matriky

Kontaktní osoba

Bc. Alena Holá

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2019

Popis byl naposledy aktualizován

30.01.2019