Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

Pojmenování (název) životní situace

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

Základní informace k životní situaci

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky - občan se zdržuje dlouhodobě mimo území ČR.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan v případě, že se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu (tj. na obecním úřadu, kde je hlášen k trvalému pobytu). Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana, to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Občan sdělí tuto skutečnost osobně nebo písemně ohlašovně dle místa trvalého pobytu. Písemná podoba musí obsahovat úředně ověřený podpis občana.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana. Dnem ukončení trvalého pobytu na území ČR se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popř. pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území ČR. 

Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Havířova, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení správních a dopravně správních evidencí, evidenci obyvatel, budova C, přízemí.

pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. pouze online rezervace na webových stránkách úřadu.
 

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občan je povinen odevzdat občanský průkaz a bude mu vystaveno potvrzení o občanském průkazu, případně občanský průkaz bez údaje o trvalém pobytu.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře nejsou k dispozici.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR občan zaplatí správní poplatek ve výši 100,-Kč. 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou stanoveny.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

- Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
 

Jaké jsou související předpisy

- Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
- Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů
- Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
- Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 

Nejčastější dotazy

Jak postupovat při ukončení trvalého pobytu na území České republiky, když občan je v zahraničí a nemá možnost dostavit se osobně na ohlašovnu?
V takovém případě je nutné, aby občan žijící v zahraničí zaslal na příslušnou ohlašovnu sdělení, které bude obsahovat:
- jméno, příjmení a datum narození občana
- místo trvalého pobytu na území České republiky
- text "Z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí, žádám o ukončení trvalého pobytu na území České republiky"

K tomuto sdělení občan přiloží svůj občanský průkaz.
Písemné sdělení musí obsahovat úředně ověřený podpis občana. Je-li ověřováno v zahraničí, toto ověření je nutné provést na zastupitelském úřadě ČR.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Internetové stránky Ministerstva vnitra ČR: 

www.mvcr.cz 
 

Za správnost návodu odpovídá útvar

Magistrát města Havířova, Odbor vnitra a živnostenský úřad, evidence obyvatel.

Kontaktní osoba

Irena Dohnalová
Miroslava Fenzlová
Daniela Remiášová 
 

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2019

Popis byl naposledy aktualizován

21.01.2019