Rezervace registrační značky na přání

Pojmenování (název) životní situace

Rezervace registrační značky na přání.

Základní informace k životní situaci

Obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost rezervuje registrační značku na přání, pokud registrační značka na přání splňuje níže uvedené podmínky této životní situace a pro žadatele již není rezervována jiná registrační značka na přání. Pokud osoba, na jejíž žádost byla registrační značka na přání rezervována, podá do 3 měsíců od provedení rezervace žádost o přidělení této značky (viz životní situace „Přidělení registrační značky na přání“), obecní úřad obce s rozšířenou působností žádosti vyhoví. Není-li v této lhůtě žádost podána, rezervace zaniká. 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněnou osobou k jednání je osoba, která ještě není vlastníkem ani provozovatelem silničního vozidla, ke kterému by mohla požadovat přidělení registrační značky na přání.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Obecní úřad obce s rozšířenou působností registrační značku na přání rezervuje, pokud
- neobsahuje hanlivé nebo pohoršující výrazy, text podněcující k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob, název nebo zkratku orgánu veřejné moci nebo státu, - stejná registrační značka není přidělena k jinému silničnímu vozidlu, není rezervována a tabulka s touto registrační značkou není vedena jako odcizená, ztracená nebo zničená a
- splňuje požadavky na formu a strukturu registrační značky na přání. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Osobním podáním řádně vyplněné žádosti na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky.

Na které instituci životní situaci řešit

Na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor vnitra a živnostenský úřad – registr vozidel, 1.poschodí, budova C.

pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. pouze online rezervace na webových stránkách úřadu.
 

Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti se přikládá: 
- doklad totožnosti žadatele (v případě zastupování doklad zmocněnce), 
- tabulky již žadateli přidělené registrační značky na přání, např. při prodeji vozidla, kterou požaduje rezervovat na max. dobu 3 měsíců 

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení, plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele se nevyžaduje.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář "Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na přání" naleznete na stránkách Ministerstva dopravy v části "Dokumenty" a dále "Elektronické formuláře":
www.mdcr.cz

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou stanoveny dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 26 a §37e zákona č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších změn a doplňků.
Správní poplatek za rezervaci nové registrační značky na přání je 500 Kč.
Správní poplatek za rezervaci již přidělené registrační značky na přání (např. při prodeji vozidla) je 300 Kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Věc se zpravidla vyřizuje na počkání; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dalším účastníkem může být například zmocněnec, leasingová společnost, atd.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákona o pojištění z provozu odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

Jaké jsou související předpisy

- Vyhláška 343/2014 Sb., o registraci vozidel
- Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a uplatňují se na příslušném úřadu. 

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Internetové stránky Ministerstva dopravy: 

www.mdcr.cz  

Za správnost návodu odpovídá útvar

Magistrát města Havířova, odbor vnitra a živnostenský úřad.

Kontaktní osoba

- Ing. Bauer Bohuslav
- Feberová Pavlína
Mgr. Němcová Lenka  
Kořínková Michaela
- Bc. Tišl Pavel
Kodys Petr

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2019

Popis byl naposledy aktualizován

09.01.2019