Přidělení registrační značky na přání

Pojmenování (název) životní situace

Přidělení registrační značky na přání

Základní informace k životní situaci

Na základě žádosti vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka lze k silničnímu vozidlu přidělit registrační značku tvořenou žadatelem zvolenou kombinací velkých písmen latinské abecedy nebo arabských číslic (dále jen „registrační značka na přání“). Žádost o přidělení registrační značky na přání k silničnímu vozidlu, které není zapsané v registru silničních vozidel, lze podat nejdříve spolu se žádostí o zápis tohoto silničního vozidla do registru silničních vozidel.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba - vlastník nebo provozovatel (se souhlasem jeho vlastníka) silničního vozidla nebo zmocněnec na základě písemné plné moci, v případě právnické osoby osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel o přidělení registrační značky na přání k silničnímu vozidlu může požádat, když:

- žádá o přidělení této značky k silničnímu vozidlu, u kterého je zapsán v registru silničních vozidel jako jeho vlastník nebo provozovatel nebo,
- spolu s žádostí o přidělení této značky k silničnímu vozidlu žádá i o zápis tohoto silničního vozidla do registru silničních vozidel (když toto vozidlo ještě není zapsáno v registru silničních vozidel). 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností registrační značku na přání přidělí, pokud 

- neobsahuje hanlivé nebo pohoršující výrazy, text podněcující k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob, název nebo zkratku orgánu veřejné moci nebo státu, - stejná registrační značka není přidělena k jinému silničnímu vozidlu, není rezervována a tabulka s touto registrační značkou není vedena jako odcizená, ztracená nebo zničená a 

- splňuje požadavky na formu a strukturu registrační značky na přání. 

Tabulky s přidělenou registrační značkou na přání vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností žadateli do 15 dnů ode dne uhrazení správního poplatku. Před vydáním tabulek s přidělenou registrační značkou na přání žadatel odevzdá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností tabulky s přidělenou registrační značkou, pokud byly k silničnímu vozidlu vydány. Před převzetím tabulek této značky provozovatel nebo vlastník vozidla žádá o zápis této registrační značky do registru silničních vozidel (značka bude zapsána i do technického průkazu a bude vydáno nové osvědčení o registraci vozidla).

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Osobním podáním řádně vyplněné žádosti na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky.

Na které instituci životní situaci řešit

Na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor vnitra a živnostenský úřad – registr vozidel, 1.poschodí, budova C.

pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. pouze online rezervace na webových stránkách úřadu.
 

Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti se přikládá: 
- doklad totožnosti žadatele (v případě zastupování doklad zmocněnce), 
- souhlas vlastníka silničního vozidla, jestliže je žadatelem provozovatel silničního vozidla, který není jeho vlastníkem, 
- žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel, pokud vozidlo není zapsáno v registru silničních vozidel, včetně dokladů, které se k této žádosti přikládají

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení, plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele se nevyžaduje.

 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář "Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na přání" naleznete na stránkách Ministerstva dopravy v části "Dokumenty" a dále "Elektronické formuláře":
www.mdcr.cz

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou stanoveny dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 26 a §37e zákona č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších změn a doplňků.
Správní poplatek za vydání tabulky registrační značky na přání je 5.000Kč za každou tabulku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Tabulky registrační značky na přání budou vydány do 15 dnů od přidělení této značky a zaplacení správního poplatku, komplikovanější případy dle správního řádu do 30 dnů.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákona o pojištění z provozu odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

Jaké jsou související předpisy

- Vyhláška 343/2014 Sb., o registraci vozidel
- Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a uplatňují se na příslušném úřadu. 

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Internetové stránky Ministerstva dopravy: 

www.mdcr.cz  

Za správnost návodu odpovídá útvar

Magistrát města Havířova, odbor vnitra a živnostenský úřad.

Kontaktní osoba

- Ing. Bauer Bohuslav
- Feberová Pavlína
Mgr. Němcová Lenka  
Kořínková Michaela
- Bc. Tišl Pavel
Kodys Petr

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2019

Popis byl naposledy aktualizován

09.01.2019