Oznámení o konání shromáždění

Pojmenování (název) životní situace

Oznámení o konání shromáždění

Základní informace k životní situaci

Shromažďovací právo je jedním ze základních práv a svobod. Shromáždění většinou slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. Veřejným shromážděním se rozumí zejména schůze, pouliční průvody a manifestace konané na veřejných místech. K oznámení, které svolavatel podá dříve než 6 měsíců přede dnem konání shromáždění, se nepřihlíží. Konání shromáždění podléhá oznamovací povinnosti. 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba nebo právnická osoba (osoba oprávněná jednat za právnickou osobu)

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Oznamovací povinnost 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Konání shromáždění oznámí svolavatel písemně nebo osobně úřadu, v jehož územním obvodu se má shromáždění konat.

Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Havířova, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor vnitra a živnostenský úřad, kancelář č. A 121, Bc. Žaneta Vaňková, DiS.

pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. po telefonické objednávce
 

Jaké doklady je nutné mít s sebou

- doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas),
- zmocnění k jednání za právnickou osobu,
- situační plánek místa konání veřejného shromáždění, v případě konání průvodu je požadována mapa trasy
- popř. další doklady ve smyslu zákona o právu shromažďovacím.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář je k dispozici v elektronické podobě na této stránce.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Shromáždění je nutno oznámit nejpozději pět dnů před konáním shromáždění. O zákazu shromáždění nebo době jeho ukončení rozhodne úřad bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy obdržel platné oznámení.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí úřadu o zákazu shromáždění může svolavatel podat do 15 dnů od jeho vyvěšení na úřední desce opravný prostředek ke krajskému soudu, v jehož obvodu je sídlo úřadu, který rozhodnutí vydal. Proti rozpuštění shromáždění může svolavatel nebo účastník shromáždění podat do 15 dnů námitky ke krajskému soudu, v jehož obvodu je sídlo úřadu, který shromáždění rozpustil.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností :

V případě nedodržení povinností se postupuje dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím (§ 14 zákona – přestupky, § 14a zákona – správní delikty).

Za správnost návodu odpovídá útvar

Magistrát města Havířova, odbor vnitra a živnostenský úřad.

Kontaktní osoba

Vaňková Žaneta, Bc. DiS.  

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2019

Popis byl naposledy aktualizován

30.01.2019

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Oznámení o konání shromáždění musí splňovat veškeré náležitosti dle § 5 zákona o právu shromažďovacím.