Ohlášení živnosti fyzickou osobou

Pojmenování (název) životní situace

Ohlášení živnosti fyzickou osobou

Základní informace k životní situaci

Volná živnost
Ohlašovací živnost volnou může provozovat každá fyzická osoba, která splní všeobecné podmínky stanovené živnostenským zákonem.

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti volné fyzickými osobami jsou:
- plná svéprávnost
- bezúhonnost 

Provozování volné živnosti je podmíněno ohlášením. Prokázání odborné způsobilosti se nevyžaduje. 

Řemeslná živnost
Ohlašovací živnost řemeslnou může provozovat každá fyzická osoba, která splní všeobecné a zvláštní podmínky stanovené živnostenským zákonem. Výčet řemeslných živností je uveden v příloze č. 1 k živnostenskému zákonu.

Zvláštní podmínky provozování živnosti:
Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti je stanovena § 21 popř. § 22 živnostenského zákona.

Vázaná živnost
Odborná způsobilost pro vázané živnosti je stanovena přílohou č. 2 k živnostenskému zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze.
 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ohlásit živnost může fyzická osoba, která dosáhla věku 18ti let a je způsobilá k právním úkonům, příp. zmocněnec na základě písemné plné moci.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Fyzická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost, je povinna tuto skutečnost písemně ohlásit kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Ohlášení živnosti se podává v písemné nebo elektronické formě na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu (JRF pro fyzické osoby)

Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Havířova, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení živnostenský úřad – registrace:
Vaňková Taťána, Bc. 
Cudráková Petra  
Krupičková Renáta  
Jurášková Margita, Ing.  

pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. pouze online rezervace na webových stránkách úřadu.
 

Jaké doklady je nutné mít s sebou

- Doklad prokazující odbornou způsobilost podnikatele, popřípadě odbornou způsobilost odpovědného zástupce, pokud je zákonem vyžadována
- Občan jiného členského státu EU, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce. Doklad může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti.
- Občan jiného státu než státu uvedeného v předchozím odstavci a nemá-li na území ČR povolen trvalý pobyt, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.
- Odpovědný zástupce, který je občanem členského státu EU, doklady podle prvního odstavce, odpovědný zástupce, který je občanem jiného státu než členského státu EU a nemá-li na území ČR povolen trvalý pobyt, doklady podle druhého odstavce. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.
- Zahraniční fyzická osoba, doklady o pobytu, zahraniční fyzická osoba, která zřizuje na území ČR organizační složku závodu, doklad prokazující, že má tento závod mimo území ČR a doklady o jeho provozování. Doklady o provozování závodu nedokládá občan členského státu EU.
- Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístila sídlo, liší-li se od jejího bydliště, nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu, nebo do nichž umístila na území ČR organizační složku závodu zahraniční osoby. K doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí.
- Pokud je ustanoven odpovědný zástupce, jeho prohlášení, že souhlasí s ustanovením do funkce. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.
- Při jednání na živnostenském úřadě prokazuje fyzická osoba svoji totožnost platným průkazem totožnosti.
- V případě zplnomocnění zástupce je nutná písemná plná moc.
 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu dostupné na stránkách:
http://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/crm-jednotny-registracni-formular/

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

- 1 000 Kč za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání
- 500 Kč za další ohlášení živnosti

Poplatek se vybírá jen jednou, pokud bylo ohlášeno současně více živností nebo pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.
 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Po splnění všech náležitostí je do 5 dnů vydán výpis ze živnostenského rejstříku (lhůta neběží v případě výzvy k odstranění nedostatků, a pokud živnostenský úřad žádá dotčené orgány státní správy o stanovisko).
Neodstraní-li podnikatel závady v ohlášení ve stanovené lhůtě, živnostenský úřad zahájí řízení a rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo.
 

Podle kterého právního předpisu se postupuje

- Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
- Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě, že živnostenský úřad rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, lze proti takovému rozhodnutí podat odvolání a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení živnostenský úřad.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2019

Popis byl naposledy aktualizován

30.01.2019