Ohlášení adresy pro doručování

Pojmenování (název) životní situace

Ohlášení adresy pro doručování

Základní informace k životní situaci

Na písemnou žádost občana lze v evidenci obyvatel vést též údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti. Tato adresa je vždy odlišná od adresy místa trvalého pobytu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan České republiky.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Občan ohlásí adresu pro doručování písemnosti, její změnu nebo zrušení na ohlašovně v místě trvalého pobytu. Občan vyplní tiskopis, který je k dispozici na ohlašovně. Použití tiskopisu není podmínkou, ohlášení je možno učinit rovněž volnou formou, tj. v listinné podobě. Žádost v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana. To neplatí v případě, kdy občan podepíše žádost před zaměstnancem ohlašovny. Pokud má žádost formu datové zprávy, občan ji po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo dodá prostřednictvím datové schránky. Žádost může rovněž obsahovat datum, od kterého občan žádá, aby na adresu, na kterou mu mají být písemnosti doručovány, byly písemnosti doručovány. V opačném případě se jedná o datum podání žádosti.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Předložením vyplněného a podepsaného tiskopisu „Hlášení adresy pro doručování“.

Na které instituci životní situaci řešit

Občan ohlásí adresu pro doručování na ohlašovně v místě trvalého pobytu, tj.
Magistrát města Havířova, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město
 

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení správních a dopravně správních evidencí, evidenci obyvatel, budova C, přízemí.

pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. pouze online rezervace na webových stránkách úřadu.
 

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občan České republiky předkládá platný občanský průkaz, pokud nemá občanský průkaz, předkládá platný cestovní doklad.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis „ Hlášení adresy pro doručování" lze získat na Magistrátu města Havířova, evidenci obyvatel, budova C. Písemné hlášení je možno učinit rovněž volnou formou (viz výše „Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace“).

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za ohlášení adresy pro doručování, její změny nebo zrušení se nevybírá správní poplatek.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny, obvykle je ohlášení adresy pro doručování provedeno bezodkladně.

Elektronická služba, kterou lze využít

Ohlášení lze učinit elektronicky s použitím zaručeného elektronického podpisu.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Internetové stránky Ministerstva vnitra ČR:
www.mvcr.cz

Za správnost návodu odpovídá útvar

Magistrát města Havířova, Odbor vnitra a živnostenský úřad, evidence obyvatel.

Kontaktní osoba

Irena Dohnalová
Miroslava Fenzlová
Daniela Remiášová

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2019

Popis byl naposledy aktualizován

21.01.2019