Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

Pojmenování (název) životní situace

Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu.

Základní informace k životní situaci

V určitých situacích existuje povinnost odevzdat řidičský průkaz příslušnému úřadu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněný držitel průkazu, po zemřelém držiteli průkazu osoba vyřizující pozůstalost nebo pozůstalý.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz je povinen odevzdat držitel, jehož řidičský průkaz je neplatný, nebo kterému bylo podmíněno, omezeno, pozastaveno nebo odňato řidičské oprávnění, příp. ten, kdo pozbyl řidičské oprávnění.
Povinnost odevzdat řidičský průkaz platí i pro pozůstalé zemřelého řidiče.
 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Odevzdejte průkaz na Magistrátu města Havířova, odboru vnitra a živnostenském úřadu – řidičské průkazy (přepážka č. 7, 8) a oprávněný pracovník vám vydá potvrzení o tom, že jste doklad odevzdali.

Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, v Havířově na Magistrát města Havířova.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor vnitra a živnostenský úřad – přízemí budovy C, přepážky č. 7 a 8.

Pondělí a středa: 8.00 – 17.00 hod.
Čtvrtek: 8.00 –14.00 hod.
Úterý a pátek: 8.00 – 12.00 hod. pouze online rezervace na webových stránkách úřadu.
 

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:
- řidičský průkaz,
- platný průkaz totožnosti,
 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz jste povinni odevzdat nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy rozhodnutí o podmínění, omezení, pozastavení nebo odnětí řidičského oprávnění nabylo právní moci.
V případě smrti držitele řidičského průkazu jsou pozůstalí povinni odevzdat jeho řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz bez zbytečného odkladu.
 

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

- Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Internetové stránky Ministerstva dopravy: 

www.mdcr.cz

Za správnost návodu odpovídá útvar

Magistrát města Havířova, odbor vnitra a živnostenský úřad.

Kontaktní osoba

Bujoková Vladislava
Martynková Lucie
Freislerová Radana, Mgr.
Bednářová Andrea, Ing.
Robenková Helena
Stankušová Jana

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2019

Popis byl naposledy aktualizován

07.01.2019