Obecné informace

Definice živnosti, základní (všeobecné) podmínky pro provozování živnosti, druhy živností, oznámení změn, oznámení přerušení a pokračování provozování živnosti, správní poplatky, právní normy.

Definice živnosti
Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Základní (všeobecné) podmínky provozování živnosti
1) plná svéprávnost
2) bezúhonnost

Živnostenský úřad je oprávněn si vyžádat výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu

U právnické osoby musí všeobecné podmínky, uvedené pod bodem 1) až 2), splňovat odpovědný zástupce. Odpovědný zástupce u právnických osob se ustanovuje jen pro živnosti vyžadující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti. 

Druhy živností

Ohlašovací
řemeslné - uvedené v příloze č. 1 živnostenského zákona, kromě splnění základních podmínek je požadováno doložení odborné způsobilosti (např. vyučení v oboru,  praxe)

vázané - uvedené v příloze č. 2 živnostenského zákona, kromě splnění základních podmínek je požadováno doložení odborné způsobilosti dokladem uvedeným v příloze č. 2 živnostenského zákona

volná - seznam oborů je uveden v příloze č. 4 živnostenského zákona, pro provozování je požadováno splnění základních podmínek, odborná způsobilost jako podmínka provozování živnosti není stanovena 

Koncesované - uvedené v příloze č. 3 živnostenského zákona, kromě splnění základních podmínek je požadováno doložení odborné způsobilosti dokladem uvedeným v příloze č. 3 živnostenského zákona, doložení stanoviska orgánu státní správy podle druhu koncese.

Bližší informace na adrese https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/  

Místní příslušnost není určena - je možné se obrátit na jakýkoliv obecní živnostenský úřad - centrální registrační místo (CRM) nebo zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem). Dále je možné využít kontaktní místa veřejné správy (Czech POINT). 

Oznámení změn - podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku; to neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané do obchodního rejstříku. 

Oznámení zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně - podnikatel je povinen oznámit předem živnostenskému úřadu. 

Přerušení provozování živnosti - jestliže podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti, je přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

Správní poplatky (zákon č. 634/2004 Sb.)

Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání

1.000,-Kč

Další ohlášení živnosti

500,-Kč

Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání

1.000,-Kč

Přijetí další žádosti o koncesi

500,-Kč

Změna rozhodnutí o udělení koncese

500,-Kč

Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost

500,-Kč

Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny

 100,-Kč

Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost

20,-Kč za každou

i započatou stránku

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele

1.000,-Kč

Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci

500,-Kč

Základní právní normy
- zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád
- zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
- zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů