Informace pro podnikatele v cestovním ruchu

(cestovní kanceláře, cestovní agentury)

Dne 1. července 2018 nabývá účinnosti zákon č. 111/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Nově se upravuje pojem zájezd a zavádí se nový pojem spojené cestovní služby. Podnikat v oblasti nabízení a prodeje zájezdů a zprostředkování spojených cestovních služeb bude možno pouze na základě oprávnění ke koncesované živnosti „Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů, - zprostředkování spojených cestovních služeb". Jak u zájezdu, tak u spojených cestovních služeb, se jedná vždy o poskytnutí alespoň dvou typů služeb cestovního ruchu zakoupených pro účely téže cesty nebo pobytu. Pokud cesta nebo pobyt trvá méně než 24 hodin, ale nezahrnuje nocleh, o zájezd nebo spojené cestovní služby se nejedná. 

O zájezd se jedná, jestliže:

a) soubor  služeb je nabízen jediným podnikatelem, případně je sestaven na žádost nebo podle výběru zákazníka ještě před uzavřením jediné smlouvy o zájezdu, nebo

b) bez ohledu na to, zda jsou uzavřeny samostatné smlouvy s jednotlivými poskytovateli služeb cestovního ruchu, jsou tyto služby cestovního ruchu  

  1. zakoupeny na jediném prodejním místě a zákazníkem vybrány před tím, než se zavázal k úhradě   jejich ceny, nebo 
  2. nabízeny, prodávány nebo účtovány za celkovou cenu, nebo 
  3. inzerovány nebo prodávány s označením „zájezd" nebo s podobným označením nebo 
  4. sestaveny po uzavření smlouvy, která opravňuje zákazníka k výběru z různých typů služeb cestovního ruchu, nebo 
  5. zakoupeny od jednotlivých poskytovatelů služeb cestovního ruchu prostřednictvím online rezervačního systému, při kterém podnikatel, s nímž je uzavřena první smlouva, předá jméno, platební údaje a elektronickou adresu svého zákazníka dalšímu podnikateli a s tímto podnikatelem je uzavřena smlouva o další službě cestovního ruchu do 24 hodin po potvrzení rezervace první služby cestovního ruchu.

O spojené cestovní služby se jedná, jestliže se jedná o služby cestovního ruchu, které nejsou zájezdem a na jejichž poskytnutí jsou uzavřeny samostatné smlouvy s jednotlivými poskytovateli služeb cestovního ruchu, jestliže cestovní kancelář zákazníkovi

a) při jediné návštěvě či kontaktu se svým prodejním místem zprostředkuje samostatný výběr a samostatnou platbu každé jednotlivé služby cestovního ruchu, nebo 

b) zprostředkuje cíleným způsobem pořízení alespoň jedné další služby cestovního ruchu od jiného poskytovatele služeb cestovního ruchu, a pokud je smlouva s tímto poskytovatelem uzavřena do 24 hodin po potvrzení rezervace první služby cestovního ruchu.  

Podnikatel, který byl oprávněn provozovat koncesovanou živnost „Provozování cestovní kanceláře" je od nabytí účinnosti zákona oprávněn provozovat koncesovanou živnost v rozsahu „Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů".

Cestovní kancelář nebo cestovní agentura, které požádají do 1 měsíce od nabytí účinnosti zákona, tj. do 1.8.2018, o změnu nebo udělení koncese pro provozování „Cestovní kanceláře - zprostředkování spojených cestovních služeb" jsou oprávněny zprostředkovávat spojené cestovní služby až do doby nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese nebo o zamítnutí žádosti o koncesi, případně do doby oznámení usnesení o zastavení řízení. Podnikatel může požádat o koncesi v úplném rozsahu předmětu podnikání, nebo v částečném rozsahu předmětu podnikání  „Provozování cestovní kanceláře  - zprostředkování spojených cestovních služeb". Jsou však povinny dodržovat při zprostředkování spojených cestovních služeb veškeré povinnosti stanovené zákonem č. 159/1999 Sb. ve znění účinném od nabytí účinnosti zákona. Platí to i pro povinnost zaplatit roční příspěvek do garančního fondu cestovních kanceláří. Základem pro výpočet ročního příspěvku do garančního fondu podle § 10g odst. 1 zákona pro rok 2018 jsou plánované tržby cestovní kanceláře pro druhé pololetí roku 2018 ze zájezdů a z prodeje služeb cestovního ruchu, které jsou součástí spojených cestovních služeb. Výše tohoto příspěvku činí 0,1 % ze základu a tento příspěvek je splatný do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Obdobně to platí pro základ a výši ročního příspěvku nově vzniklé cestovní kanceláře do garančního fondu. Povinnost zaplatit tento příspěvek ve stanovené lhůtě se vztahuje i na podnikatele, kteří na základě transformace budou oprávněni provozovat koncesovanou živnost v rozsahu „Cestovní kanceláře - pořádání zájezdů".