Střecha křídla E budovy MMH - PD a AD

Evidenční číslo:
VZ/112/OÚR/19
Vystavil (odbor):
Odbor územního rozvoje

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně položkového rozpočtu a slepého výkazu výměr pro výběr zhotovitele, potřebné inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru (AD) na stavbě: „Střecha křídla E budovy MMH“.

Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v návrhu smlouvy, který je přílohou této výzvy.

Zahájení zadávacího řízení:
15. 3. 2019
Konec lhůty pro podání nabídek:
26. 3. 2019, 09:00h

Soubory