Park za KD Radost, obnova parku - zpracování PD

Evidenční číslo:
VZ/15/OÚR/19
Vystavil (odbor):
Odbor územního rozvoje

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále také „DSP“) a projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také „DPS“) na základě již vydaného územního rozhodnutí „Park za KD Radost, Havířov – zpracování PD“. V rámci obnovy parku bude proveden nový dendrologický posudek zeleně a úpravy stávajících veřejně přístupných ploch. Bude provedena rekonstrukce stávajících zpevněných ploch parku, nové veřejné osvětlení, dětský mobiliář, nová dešťová kanalizace a zvýšení počtu parkovacích stání pro osobní motorová vozidla.
Bližší specifikace předmětu plnění jako i členění na stavební objekty je uvedena v návrhu smlouvy, který je Přílohou č. 1 této Výzvy.

Zahájení zadávacího řízení:
1. 2. 2019
Konec lhůty pro podání nabídek:
19. 2. 2019, 09:00h

Soubory