Žádost o vyjádření z územního hlediska

Pojmenování (název) životní situace

Žádost o vyjádření z územního hlediska k využití území, k záměru stavby, projektové dokumentaci, studii ve vztahu k územně plánovací dokumentaci.

Základní informace k životní situaci

Získání informace o podmínkách využití pozemku je jedním z prvních kroků k volbě budoucího záměru. Tato informace také může být ověřením, že váš záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací dané obce, což je nezbytnou podmínkou realizace záměru v území.

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Dále vymezuje zastavěné a nezastavěné území, zastavitelné plochy a koridory, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy. Územní plán také stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.

Možnosti využití pozemku je dobré vědět zejména tehdy, chystáte-li si pozemek koupit, stavět na pozemku nebo měnit využití pozemku či stavby na něm.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O vyjádření může požádat každá fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba. Žadatel může jednat samostatně nebo může být zastoupen na základě plné moci.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Ve vlastním zájmu byste si měli zjistit zda:
- je pro obec (město) vydaný územní plán (regulační plán) a jaké jsou v něm vymezeny podmínky pro požadovanou lokalitu či pozemek (u úřadu územního plánování na odboru územního rozvoje MmH Havířov);
- pro lokalitu (pozemek) není vydán některý druh územního rozhodnutí (o stavební uzávěře, rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu) a z něj vyplývající omezení (u příslušného stavebního úřadu).
Podmínkou pro vydání vyjádření je podání žádosti doložené charakteristikou stavby a grafickými podklady.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Vlastním vyhledáním lokality (pozemku) v územně plánovací dokumentaci na internetových stránkách města Havířova a na internetových stránkách okolních obcí.
Ústním vyjádřením osobně na odboru územního rozvoje.
Písemným podáním žádosti o vyjádření, ve které žadatel uvede konkrétní údaje o svém záměru, zejména účel a technické provedení stavby.

Na které instituci životní situaci řešit

Magistrátu města Havířova, odboru územního rozvoje

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci, studii, záměru stavby ve vztahu k územně plánovací dokumentaci řeší referenti odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova, Svornosti 2. Obslužné pracoviště OÚR se nachází v 6. patře křídla A hlavní budovy

ÚŘEDNÍ HODINY
Po 8:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 hod. – na objednávku
St 8:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 14:00 hod.
Pá 8:00 – 12:00 hod. – na objednávku

Telefonní číslo: 596 803 271

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Nutno znát parcelní číslo pozemku a katastrální území, kde se pozemek nachází. V případě umístění záměru je nutné přinést kopii snímku katastrální mapy se zákresem.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář je k dispozici v elektronické podobě na této stránce v části "související dokumenty".

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poskytnutí informace je bezplatné.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro písemně vyřízení žádosti o informaci je dle správního řádu 30 dnů. Při osobní návštěvě v úřední dny jste oprávněni nahlížet do výše uvedených dokumentací a dělat si z nich výpisky, pořizovat kopie.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Při podávání žádosti o vyjádření nejsou další účastníci.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Pro poskytnutí informace nejsou po žadateli požadovány žádné další činnosti.

Elektronická služba, kterou lze využít

Podání je možné učinit podle § 37 odst. 4 správního řádu.

Datová schránka:
Identifikátor datové schránky (ID): 7zhb6tn
Název datové schránky: Statutární město Havířov

e-mail:posta@havirov-city.cz

V tomto případě je nutné podání opatřit zaručeným elektronickým podpisem.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon)
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nelze podat opravné prostředky.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce se neuplatňují.

Nejčastější dotazy

Jaká je platnost tohoto vyjádření?
Platnost vyjádření trvá do doby:
- vydání změn územně plánovacích dokumentací;
- vydání nových územně plánovacích dokumentací;
- pořízení územně plánovacích podkladů;
- provedení aktualizace územně plánovacích podkladů.

Úřad územního plánování není povinen tuto změnu oznamovat, žadatel by si měl ověřit, zda je jeho vyjádření stále platné.

Další informace

Vyjádření z územního hlediska poskytuje i příslušný stavební úřad a to
pro správní území obce:

Havířov a Horní Bludovice – Magistrát města Havířova, stavební a silniční správní úřad
Albrechtice – Obecní úřad Albrechtice, stavební úřad
Horní Suchá – Obecní úřad Horní Suchá, stavební úřad
Těrlicko – Obecní úřad Těrlicko, stavební úřad

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Informace je možné získat na internetových stránkách jednotlivých obcí, případně na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Informace můžete rovněž získat z letáku Občan a územní plánování, který vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj.

Související životní situace a návody, jak je řešit

Pokud možnosti využití daného území nejsou v souladu se záměrem žadatele, může si žadatel pro svůj záměr najít v území jinou lokalitu a podat si žádost o vyjádření z územního hlediska.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje

Kontaktní osoba

Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje
Bc. Jana Matuštíková, vedoucí oddělení územního plánování - správní území statutárního města Havířova a obce Těrlicko
Ing. Bohumila Slaná, referentka oddělení územního plánování - správní území statutárního města Havířova a obce Horní Suchá
Ing. Ivana Wurzlová, referentka oddělení územního plánování - správní území statutárního města Havířova a obcí Albrechtice a Horní Bludovice

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2018

Popis byl naposledy aktualizován

02.01.2018

Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti není stanoven

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Neuvedeno