Územně plánovací informace

Pojmenování (název) životní situace

Územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití

Základní informace k životní situaci

Žádost o územně plánovací informaci se poskytuje podle ustanovení § 21 odst. 1 písmene a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon") a podle § 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodnutí, územního opatření a stavebního řádu.

Získání informace o podmínkách využití pozemku je jedním z prvních kroků k volbě budoucího záměru. Tato informace také může být ověřením, že váš záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací dané obce.
Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Dále vymezuje zastavěné a nezastavěné území, zastavitelné plochy a koridory, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy. Územní plán také stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.

Možnosti využití pozemku je dobré vědět zejména tehdy, chystáte-li si pozemek koupit, stavět na pozemku nebo měnit využití pozemku či stavby na něm.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O informaci o podmínkách využití pozemku může požádat každá fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba. Žadatel může jednat samostatně nebo může být zastoupen na základě plné moci.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost o územně plánovací informaci podle §2 vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodnutí, územního opatření a stavebního řádu obsahuje:
a) identifikační údaje o žadateli podle § 37 odst. 2 správního řádu ( podle zákona č. 500/2004 Sb. ),
b) katastrální území a parcelní čísla pozemků, na kterých žadatel hodlá záměr realizovat,
c) druh územně plánovací informace, o jaký žadatel žádá (§ 21 odst. 1 stavebního zákona),
d) údaje o současném využívání pozemků a staveb na nich,
e) druh, účel a popis požadovaného záměru, jeho základní rozměry a kapacitu, požadavky na připojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

K žádosti o územně plánovací informaci žadatel připojí celkovou situaci v měřítku katastrální mapy s vyznačením požadovaného záměru a jeho vazeb na okolí (vzdálenosti od hranic pozemku, napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu apod.).

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Písemným podáním žádosti o územně plánovací informaci, která má náležitosti uvedené v ustanovení §2 vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodnutí, územního opatření a stavebního řádu

Na které instituci životní situaci řešit

Územně plánovací informace podle § 21 stavebního zákona poskytují úřady územního plánování a stavební úřady vždy v rámci své působnosti, tzn. k předmětu informace, která jim náleží. V případě poskytování územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití podle § 21 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, se tato informace poskytuje podle schválené nebo vydané územně plánovací dokumentace a poskytuje ji úřad územního plánování - tj. Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Žádost o poskytnutí informace o možnosti využití pozemku řeší referenti odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova, Svornosti 2. Obslužné pracoviště OÚR se nachází v 6. patře křídla A hlavní budovy

ÚŘEDNÍ HODINY
Po 8:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 hod. – na objednávku
St 8:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 14:00 hod.
Pá 8:00 – 12:00 hod. – na objednávku

Telefonní číslo: 596 803 271

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žadatel musí předem znát a donést s sebou:
- parcelní čísla předmětných pozemků;
- katastrální území, ve kterém pozemky leží;
- informaci o současném stavu využití pozemků a staveb na nich;
- údaje o požadovaném záměru na změnu v území - navrhované změny, plošné a výškové uspořádání navrhovaných změn, členění, nároky na napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, návrh úprav nezastavěných ploch;
- celkovou situaci v měřítku katastrální mapy s vyznačením požadovaného záměru a jeho vazeb na okolí (vzdálenosti od hranic pozemku, napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu apod.).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář je k dispozici v elektronické podobě na této stránce v části "související dokumenty"

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poskytnutí informace je bezplatné.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V případě písemné územně plánovací informace je dle správního řádu lhůta pro vyřízení 30 dnů, ve složitějších případech je možné lhůtu prodloužit na 60 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Při podávání územně plánovací informace nejsou další účastníci.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Pro poskytnutí informace nejsou po žadateli požadovány žádné další činnosti.

Elektronická služba, kterou lze využít

Podání je možné učinit podle § 37 odst. 4 správního řádu.

Datová schránka:
Identifikátor datové schránky (ID): 7zhb6tn
Název datové schránky: Statutární město Havířov

e-mail:posta@havirov-city.cz

V tomto případě je nutné podání opatřit zaručeným elektronickým podpisem.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon)
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodnutí, územního opatření a stavebního řádu

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Přezkum podle ustanovení § 156 správního řádu

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce se neuplatňují.

Nejčastější dotazy

Jaká je platnost této územně plánovací informace?
Poskytnutá územně plánovací informace podle §21 odst. 3 stavebního zákona platí 1 rok ode dne jejího vydání, pokud v této lhůtě orgán, který ji vydal, žadateli nesdělí, že došlo ke změně podmínek, za kterých byla ÚPI vydána.

Další informace

Územně plánovací informaci podle §21 odst. 1 písm. b-c) stavebního zákona vydává příslušný stavební úřad.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Související životní situace a návody, jak je řešit

Pokud možnosti využití daného území nejsou v souladu se záměrem žadatele, může si žadatel pro svůj záměr najít v území jinou lokalitu a podat si žádost o vyjádření z územního hlediska nebo požádat o vydání nové územně plánovací informace.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje

Kontaktní osoba

Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje
Bc. Jana Matuštíková, vedoucí oddělení územního plánování - správní území statutárního města Havířova a obce Těrlicko
Ing. Bohumila Slaná, referentka oddělení územního plánování - správní území statutárního města Havířova a obce Horní Suchá
Ing. Ivana Wurzlová, referentka oddělení územního plánování - správní území statutárního města Havířova a obcí Albrechtice a Horní Bludovice

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2018

Popis byl naposledy aktualizován

02.01.2018

Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Neuvedeno