Pořízení regulačního plánu na žádost

Pojmenování (název) životní situace

Žádost o vydání regulačního plánu na žádost.

Základní informace k životní situaci

Žádost o vydání regulačního plánu podle ustanovení § 66 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen stavební zákon), a podle § 18 vyhlášky č. 500/2006 SB., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Regulační plán vždy stanoví podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšné opatření.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Regulační plán na žádost lze vydat na žádost fyzické nebo právnické osoby, stanoví-li tak územní plán, a je-li jeho součástí zadání regulačního plánu.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Ve vlastním zájmu byste si měli zjistit zda: zájmové území je v územním plánu města (obce) zahrnuto do vymezených ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, pro které je v územním plánu zapracováno zadání regulačního plánu s náležitostmi v rozsahu přílohy č.9 vyhlášky č.500/206 Sb.. Ověřit podmínky stanovené v zadání předmětného regulačního plánu. Zároveň je vhodné si ověřit, zda v územním plánu je stanoveno, že předmětný regulační plán bude pořízen na žádost a nikoliv z podnětu.

Dle § 196 odst.1 stavebního zákona lze žádost (a jiná podání) podle stavebního zákona, pro která prováděcí předpis určuje formuláře, lze činit pouze na těchto formulářích, a to i v elektronické podobě, podepsané zaručeným elektronickým podpisem.
Žádost o vydání regulačního plánu se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č.10 vyhlášky č.500/2006 Sb. Žádost obsahuje kromě obecných náležitostí podání základní údaje o požadovaném záměru, identifikaci pozemků, údaje o dosavadním využití vymezené plochy, důvody a účel pořízení regulačního plánu a návrh, která územní rozhodnutí regulační plán nahradí.
K žádosti o vydání regulačního plánu žadatel připojí :
- stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, včetně stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, pokud záměr řešený regulačním plánem toto posouzení vyžaduje,
- posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, pokud orgán ochrany přírody ve svých požadavcích na obsah zadání takovýto vliv nevyloučil,
- návrh regulačního plánu upravený na základě stanovisek dotčených orgánů,
- vyhodnocení souladu návrhu regulačního plánu se zadáním,
- údaje o vlivu záměru na území a o jeho nárocích na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a vyjádření vlastníků této infrastruktury,
- doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám v řešené ploše, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí, anebo souhlas vlastníků pozemků a staveb v řešené ploše nebo dohodu o parcelaci, k nimž žadatel nemá potřebné právo; souhlas nebo dohoda o parcelaci se nepředkládá, jestliže lze pozemky vyvlastnit nebo vyměnit,
- návrh plánovací smlouvy; v případě že záměr klade nové nároky pouze na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu nebo na veřejná prostranství, může žadatel místo návrhu plánovací smlouvy doložit smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury v rozsahu a čase potřebném pro uskutečnění záměru, a smlouvu s obcí o vybudování veřejných prostranství.
Předepsané přílohy jsou uvedené v části B přílohy č.10 k vyhlášce 500/2006 Sb. a obsah návrhu regulačního plánu je stanoven v příloze č.11 k vyhlášce č.500/2006 Sb., obsah dohody o parcelaci je stanoven v příloze č. 12 k vyhlášce č.500/2006 Sb., a obsah návrhu plánovací smlouvy je stanoven v příloze č.13 k vyhlášce č.500/2006 Sb.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti (kompletně vyplněný formulář) s předepsanými náležitostmi.

Na které instituci životní situaci řešit

Žádost se podává dle ustanovení § 66 SZ u příslušného pořizovatele, tj. Magistrátu města Havířova – odboru územního rozvoje

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Žádost o vydání regulačního plánu řeší referenti odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova, Svornosti 2. Obslužné pracoviště OÚR se nachází v 6. patře křídla A hlavní budovy.
ÚŘEDNÍ HODINY
Po 8:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 hod. – na objednávku
St 8:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 14:00 hod.
Pá 8:00 – 12:00 hod. – na objednávku

Telefonní číslo: 596 803 271

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Kompletně vyplněný formulář (příloha č.10 vyhlášky č.500/2006 Sb. včetně příloh k žádosti část B formuláře, jak je uvedeno výše.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář je k dispozici v elektronické podobě na této stránce v části "související dokumenty".

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Dle ustanovení § 63 stavebního zákona při pořizování regulačního plánu na žádost zajišťuje a hradí jeho zpracování, dokumentací vlivů – tj. dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí včetně posouzení vlivu záměru na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, pokud se zpracovává, mapové podklady a projednání s dotčenými orgány žadatel.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pro jednotlivé fáze pořízení regulačního plánu je stanoven postup včetně lhůt v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (ust. § 66 - §70 stavebního zákona).

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Při podávání žádosti o vydání regulačního plánu nejsou další účastníci.
Předložené návrhy na vydání regulačního plánu budou projednávány s dotčenými orgány státní správy, zainteresovanými organizacemi, veřejností a zastupitelskými orgány města.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po žadateli nejsou požadovány žádné další činnosti.

Elektronická služba, kterou lze využít

Podání je možné učinit podle § 37 odst. 4 správního řádu.

Datová schránka:
Identifikátor datové schránky (ID): 7zhb6tn
Název datové schránky: Statutární město Havířov

e-mail:posta@havirov-city.cz
Identifikátor datové schránky (ID): w3cbd55
Název datové schránky:Obec Horní Suchá

Identifikátor datové schránky (ID): r5abd9y
Název datové schránky:Obec Horní Bludovice

Identifikátor datové schránky (ID): tudbvzd
Název datové schránky:obec Albrechtice

Identifikátor datové schránky (ID): 2m4ba2f
Název datové schránky:obec Těrlicko

e-mail:posta@havirov-city.cz
e-mail: sekretariat@hornisucha.cz
e-mail: info@hornibludovice.cz
e-mail: sekretariat@obecalbrechtice.cz
e-mail: ou@terlicko.cz

V tomto případě je nutné podání opatřit zaručeným elektronickým podpisem.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon)
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nelze podat opravné prostředky.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce se neuplatňují.

Nejčastější dotazy

Neuvedeno.

Další informace

Neuvedeno.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Neuvedeno.

Související životní situace a návody, jak je řešit

Neuvedeno.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje

Kontaktní osoba

Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje
Bc. Jana Matuštíková, vedoucí oddělení územního plánování - správní území statutárního města Havířova a obce Těrlicko
Ing. Bohumila Slaná, referentka oddělení územního plánování - správní území statutárního města Havířova a obce Horní Suchá
Ing. Ivana Wurzlová, referentka oddělení územního plánování - správní území statutárního města Havířova a obcí Albrechtice a Horní Bludovice

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2018

Popis byl naposledy aktualizován

02.01.2018

Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti není stanoven

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Neuvedeno