Podnět k pořízení regulačního plánu

Pojmenování (název) životní situace

Podnět k pořízení regulačního plánu.

Základní informace k životní situaci

Podnět na pořízení regulačního plánu podle ustanovení § 64 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,(dále jen stavební zákon) a podle § 17 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba, správní orgán

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Dle § 196 odst. 1 stavebního zákona lze ohlášení, žádost, návrhy a další podání podle stavebního zákona, pro která prováděcí předpis určuje formuláře, lze činit pouze na těchto formulářích a to i v elektronické podobě, podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Podnět lze podat pouze na formuláři dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 500/2006 Sb

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním podnětu (komplexně vyplněný formulář).

Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Havířova nebo na obci příslušné k vydání regulačního plánu

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor územního rozvoje Magistrátu města Havířova, Svornosti 2., kancelář A 621 , A 604, A 602.

ÚŘEDNÍ HODINY
Po 8:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 hod. – na objednávku
St 8:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 14:00 hod.
Pá 8:00 – 12:00 hod. – na objednávku

Telefonní číslo: 596 803 271 nebo na obci příslušné k vydání regulačního plánu.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Komplexně vyplněný formulář (příloha č. 8 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) včetně přílohy – část B formuláře

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář je k dispozici v elektronické podobě na této stránce v části "související dokumenty".

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Podle § 63 odst 1) až 3) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) – Náklady na zpracování návrhu regulačního plánu projektantem hradí obec nebo kraj příslušný k jeho vydání. Pokud je zpracování regulačního plánu vyvoláno výhradní potřebou jiné osoby, může příslušné Zastupitelstvo v rozhodnutí podmínit jeho pořízení částečnou nebo úplnou úhradou na zpracování návrhu regulačního plánu projektantem. Náklady spojené s projednáním regulačního plánu hradí pořizovatel.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pro jednotlivé fáze pořízení regulačního plánu je stanoven postup včetně lhůt v zákoně č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné

Elektronická služba, kterou lze využít

Podání je možné učinit podle § 37 odst. 4 správního řádu., § 19 odst. 3 správního řádu

Datová schránka:
Identifikátor datové schránky (ID): 7zhb6tn
Název datové schránky: Statutární město Havířov

Identifikátor datové schránky (ID): w3cbd55
Název datové schránky:Obec Horní Suchá

Identifikátor datové schránky (ID): r5abd9y
Název datové schránky:Obec Horní Bludovice

Identifikátor datové schránky (ID): tudbvzd
Název datové schránky:obec Albrechtice

Identifikátor datové schránky (ID): 2m4ba2f
Název datové schránky:obec Těrlicko

e-mail:posta@havirov-city.cz
e-mail: sekretariat@hornisucha.cz
e-mail: info@hornibludovice.cz
e-mail: sekretariat@obecalbrechtice.cz
e-mail: ou@terlicko.cz

V tomto případě je nutné podání opatřit zaručeným elektronickým podpisem.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon)

Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nelze podat opravné prostředky.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce se neuplatňují.

Nejčastější dotazy

Neuvedeno

Další informace

Neuvedeno

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Neuvedeno

Související životní situace a návody, jak je řešit

Neuvedeno

Za správnost návodu odpovídá útvar

Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje

Kontaktní osoba

Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje
Bc. Jana Matuštíková, vedoucí oddělení územního plánování - správní území statutárního města Havířova a obce Těrlicko
Ing. Bohumila Slaná, referentka oddělení územního plánování - správní území statutárního města Havířova a obce Horní Suchá
Ing. Ivana Wurzlová, referentka oddělení územního plánování - správní území statutárního města Havířova a obcí Albrechtice a Horní Bludovice

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2018

Popis byl naposledy aktualizován

02.01.2018

Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti není stanoven

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Neuvedeno