Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny

Pojmenování (název) životní situace

Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny.

Základní informace k životní situaci

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.
Další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Územní plán (změna) může být pořízen:

• z vlastního podnětu obce,
• na návrh orgánu veřejné správy,
• na návrh občana,
• na návrh fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce,
• na návrh oprávněného investora.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny se podává u obce, pro jejíž území se územní plán nebo jeho změna pořizuje.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Navrhovatel podá písemně návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny.

Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Havířova, odboru územního rozvoje nebo na obci příslušné k vydání územního plánu nebo změny.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny pro město Havířov řeší referenti odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova, Svornosti 2. Obslužné pracoviště OÚR se nachází v 6. patře křídla A hlavní budovy

ÚŘEDNÍ HODINY
Po 8:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 hod. – na objednávku
St 8:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 14:00 hod.
Pá 8:00 – 12:00 hod. – na objednávku

Telefonní číslo: 596 803 271
Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny ve správním obvodu obce s rozšířenou působností řeší příslušné obecní úřady.

Obecní úřad Albrechtice
Obecní 186
735 43 Albrechtice, tel. 596 428 448

Obecní úřad Těrlicko
Horní Těrlicko 474
73542 Těrlicko, tel. 596 423 239

Obecní úřad Horní Bludovice
Horní Bludovice, čp. 434, tel. 59 642 10 05

Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 2/3
735 35 Horní Suchá, tel. 596 425 645, 596 425 646.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Navrhovatel podá žádost, která musí obsahovat:

• údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce,
• údaje o navrhované změně využití ploch na území obce,
• údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele,
• důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny ,
• návrh úhrady nákladů na pořízení územního plánu.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář je k dispozici v elektronické podobě na této stránce v části "související dokumenty".

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Při podání návrhu na pořízení změny územního plánu se žádné správní poplatky neplatí.
Pokud je pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, může obec podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na její zpracování, na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a na mapové podklady navrhovatelem.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pro jednotlivé fáze pořizování územního plánu je stanoven postup včetně lhůt dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Při podávání návrhu na pořízení změny územního plánu nejsou další účastníci.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Pro podání návrhu na pořízení změny územního plánu nejsou po navrhovateli požadovány žádné další činnosti.

Elektronická služba, kterou lze využít

Podání je možné učinit podle § 37 odst. 4 správního řádu.

Datová schránka:
Identifikátor datové schránky (ID): 7zhb6tn
Název datové schránky: Statutární město Havířov

Identifikátor datové schránky (ID): w3cbd55
Název datové schránky: obec Horní Suchá

Identifikátor datové schránky (ID): r5abd9y
Název datové schránky:obec Horní Bludovice

Identifikátor datové schránky (ID): tudbvzd
Název datové schránky: obec Albrechtice

Identifikátor datové schránky (ID): 2m4ba2f
Název datové schránky: obec Těrlicko

e-mail:posta@havirov-city.cz
e-mail: sekretariat@hornisucha.cz
e-mail: info@hornibludovice.cz
e-mail: sekretariat@obecalbrechtice.cz
e-mail: ou@terlicko.cz

V tomto případě je nutné podání opatřit zaručeným elektronickým podpisem.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Územní plán nelze měnit rozhodnutím podle § 97 odst. 3 správního řádu.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce se neuplatňují.

Nejčastější dotazy

Kdo rozhoduje o pořízení územního plánu nebo jeho změny?

Splňuje-li návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny stanovené náležitosti, pořizovatel tj. odbor územního rozvoje, Magistrátu města Havířova, jej posoudí a se svým stanoviskem bezodkladně předloží k rozhodnutí zastupitelstvu obce příslušné k vydání územního plánu nebo jeho změny. O výsledku jednání zastupitelstva informuje obec bezodkladně navrhovatele.

Další informace

Neuvedeno.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Informace je možné získat na internetových stránkách jednotlivých obcí, případně na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Informace můžete rovněž získat z letáku Občan a územní plánování, který vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj.

Související životní situace a návody, jak je řešit

Neuvedeno.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje

Kontaktní osoba

Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje
Bc. Jana Matuštíková, vedoucí oddělení územního plánování - správní území statutárního města Havířova a obce Těrlicko
Ing. Bohumila Slaná, referentka oddělení územního plánování - správní území statutárního města Havířova a obce Horní Suchá
Ing. Ivana Wurzlová, referentka oddělení územního plánování - správní území statutárního města Havířova a obcí Albrechtice a Horní Bludovice

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2018

Popis byl naposledy aktualizován

02.01.2018

Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti není stanoven

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Neuvedeno