Veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí a stavební povolení

Pojmenování (název) životní situace

Veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí a stavební povolení. Lze ji uzavřít pokud je možné nahradit územní rozhodnutí veřejnoprávní smlouvou a současně stavební povolení veřejnoprávní smlouvou dle podmínek stavebního zákona.

Postup vychází z ust. § 78 odst. 5) stavebního zákona a navazuje na § 78a a §116 stavebního zákona. Při posuzování stavby se postupuje se zejména dle: Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění; Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; Vyhl.č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, Vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, Vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, Vyhl.č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu; Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a jiné právní předpisy

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Stavebník, tedy fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, která může vystupovat samostatně nebo může být zastoupena na základě plné moci.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žádost o uzavření veřejnoprávní smlouvy lze podat na řádně vyplněném formuláři včetně všech potřebných příloh (jako pro územní i stavební řízení) na Magistrátu města Havířova, organizačním odboru, podatelně MMH , Svornosti 86/2,736 01 Havířov-Město, kancelář č. B015. El. podatelna: posta@havirov-city.cz, IDDS:7zhb6tn.

Formulář žádosti není předepsaný zákonem, podání žádosti však musí být v souladu zejm. s ust. § 37 a § 45 zákona č. 500/2004 Sb. Formulář žádosti lze obdržet na odboru stavebního a silničního správního úřadu, oddělení stavebního úřadu.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Životní situaci lze konzultovat s referenty Magistrátu města Havířova, stavebního a silničního správního úřadu, oddělení stavební úřad, v 5. patře budovy Magistrátu, blok A. Pro snažší orientaci lze využít navigační systém magistrátu

pondělí 8.00 – 17.00 hod.
středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.

úterý 8.00 – 12.00 hod. (pouze na objednávku)
pátek 8.00 – 12.00 hod. (pouze na objednávku)
 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Výše správního poplatku za vydání územního souhlasu je stanovena v položce 17 a 18 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Stavební úřad posoudí návrh veřejnoprávní smlouvy do 30 dnů ode dne jejího předložení z hlediska splnění podmínek pro uzavření smlouvy. Stavební úřad zároveň vyvěsí informaci o podaném návrhu smlouvy na úřední desce magistrátu po dobu 8 dnů. Stavební úřad dále na základě posouzení smlouvy z hlediska požadavků stanovených zákonem návrh příjme nebo odmítne se sdělením důvodů odmítnutí.

Bude-li návrh smlouvy přijat, stavebník zajistí souhlasy osob, které by byly účastníky územního i stavebního řízení. Poté žadatel předloží všemi stranami podepsanou smlouvu stavebnímu úřadu, který vyznačí její účinnost.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Veřejnoprávní smlouvu lze přezkoumat z moci úřední v přezkumném řízení podle HLAVY IX. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Přezkumné řízení lze zahájit nejpozději do 1 roku od účinnosti smlouvy. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne účinnosti smlouvy.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Ukládání pokut za spáchání přestupku či správního deliktu fyzické osobě, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě je stanoveno HLAVOU V stavebního zákona. Dle charakteru činu může stavební úřad uložit pokutu až do výše 200 000 Kč, 500 000 Kč, 1 000 000 Kč nebo 2 000 000 Kč. V blokovém řízení pak do výše 5000 Kč, v příkazním řízení do výše 10 000 Kč.

Stavební úřad může uložit i pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč v souladu s ust. § 62 zákona č. 500/2004 Sb., a § 173 zákona č. 183/2006 Sb.

Pokuty vybírá a vymáhá správní orgán, který je uložil.
 

Popis byl naposledy aktualizován

Za správnost návodu odpovídá Magistrát města Havířova, odbor stavební a silniční správní úřad.

Aktualizováno 05/2019