Provozní řád

Centra volnočasových aktivit Horymírova dále  (CVA Horymírova) pro trávení volného času osob všech věkových kategorií

I. Provozovatel a správce budovy

Zřizovatelem a  provozovatelem činností  CVA Horymírova  je Statutární město Havířov, Svornosti  86/2, 736 01 Havířov-Město. Správcem CVA Horymírova je Městská realitní agentura, s.r.o.

II. Správa CVA  Horymírova

Za řádný provoz CVA Horymírova a ochranu majetku odpovídá samospráva.

Členové  samosprávy jsou  povinni:

otevírat a zavírat prostory, dohlížet na dodržování pořádku a Provozního řádu, vykázat z CVA Horymírova ty uživatele, kteří  nedodržují  tento Provozní řád CVA Horymírova nebo přivolat hlídku Policie ČR nebo Městské policie Havířov.

III. Volnočasové činnosti v CVA Horymírova

CVA Horymírova je určeno zejména pro pořádání aktivit  (zejm.  zájmové kroužky, přednášky, pohybová cvičení v zájmových skupinách,jednorázové aktivity).  zaměřených na společné zájmy uzavřených skupin dětí, mládeže, seniorů  a dalších občanů.

U každé akce, která se bude konat v prostorách CVA Horymírova, musí být přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let, která bude za zájmovou skupinu odpovídat. U větších akcí musí být zajištěn i dostatečný počet dalších odpovědných osob (pořadatelů).

V CVA Horymírova nemohou být pořádány: zájmové činnosti, které by ohrozily zdraví a bezpečnost a  které by mohly způsobit škodu na objektu nebo zařízení CVA Horymírova, zájmové činnosti, které by nadměrným hlukem obtěžovaly okolí

IV.  Místnosti v CVA Horymírova

Pro činnosti slouží hlavní budova a přilehlý oplocený pozemek.V hlavní budově jsou k dispozici: společenská místnost  čajovna ,víceúčelový sál ,Klubovna  a zasedací místnost  

V. Objednávání a předávání  místností CVA Horymírova

Místnosti v CVA Horymírova jsou poskytovány k volnočasovým aktivitám zdarma na základě písemné žádosti. Písemné žádosti přijímá odbor sociálních věcí Magistrátu města Havířova, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město

Žádost musí obsahovat tyto údaje:

jméno, příjmení a adresa osoby, která místnost objednává , popis činnosti, počet předpokládaných osob, jméno a příjmení osoby, která za činnost odpovídá ,datum a hodinu, na kterou je místnost požadována telefonní číslo nebo e -mailovou adresu - kam má být zasláno potvrzení žádosti nebo sdělení o nepotvrzení .Žádost musí být podepsána

Po ukončení akce předává  organizátor  akce zapůjčené prostory odpovědné osobě -členu samosprávy

VI.  provozní pokyny  pro návštěvníky CVA Horymírova

Pro návštěvníky CVA Horymírova, v zájmu udržení pořádku a ochrany majetku,  platí tyto provozní pokyny:

dodržovat tento provozní řád, požární a bezpečnostní předpisy  a uposlechnout pokynů člena samosprávy , zdržovat se v areálu pouze  v provozní době, užívat veškeré zařízení a plochy  pouze k účelu, ke kterému jsou určeny, povinnost  nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny a to  v  plné výši.

Po skončení akce je  objednatel povinen zajistit hrubý úklid, který spočívá v likvidaci a odstranění výzdob, odstranění všech znečištění, které přesahují rozsah běžného použití, a umytí použitého nádobí.

Dále je přísně zakázáno:

kouření mimo vyhrazená místa a manipulace s otevřeným ohněm,požívání alkoholických nápojů a požívání jiných omamných či toxických látek, přinášení a používání vlastních elektrických zařízení (např. varné konvice, fritézy) a jiných předmětů (např. nádobí, podnosy, sklo), používání pyrotechniky

VII.  Účinnost

Tento provozní řád nabývá účinností 4.5.2011.