Integrovaný plán rozvoje města - Přitažlivá města

 

Zpráva o zasedání Řídícího výboru IPRM přitažlivá města

 

Dne 20.5.2008 se konala na Magistrátu města Havířova jednání Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města (dále IPRM). Tento plán bude zastřešovat projekty pro celé území Havířova, které ale budou vyhovovat tématu Přitažlivé město. Řídící výbor řídí a je odpovědný za realizaci IPRM. Cílem porady bylo zejména schválení priorit, opatření a aktivit a výběr projektů.

Priority určují zásadní směry rozvoje a jsou naplňovány opatřeními. Opatření sdružují aktivity, které jsou souborem projektů podobně zaměřených.

Přijaté usnesení Schvalující priority, opatření a aktivity IPRM:

 

Řídící výbor pro IPRM

s c h v a l u j e

priority IPRM:1. Regenerace a všestranný rozvoj města a občanské vybavenosti

opatření IPRM:

1.1 Regenerace městského prostředí a revitalizace veřejných prostranství

aktivity IPRM:

1.1.1 Regenerace lokalit typu brownfields pro veřejné služby

1.1.2 Revitalizace ostatních veřejných prostranství

opatření IPRM:

1.2. Všestranný rozvoj občanské vybavenosti a infrastruktury v oblasti, kultury, sportu

a volnočasových aktivit

aktivity IPRM:

1.2.1 Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury pro sport

1.2.2 Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury pro práci s dětmi a mládeží, kulturu a další volnočasové aktivity

 

Druhou částí jednání byl výběr projektů a návrhů na projekty. Vybíraly se jak projekty připravené pro tento účel městem, tak i projekty a návrhy na ně z řad jiných subjektů. Návrhy byly podány v rámci anket pro tyto účely vyhlášených v letošním roce. Následující tabulky dávají přehled těchto návrhů . Tabulky uvádějí i důvody nepřijetí . Nejčastějším důvodem nepřijetí bylo to, že návrh nebyl v souladu s tématem Přitažlivé město. Tento soulad je základním pravidlem pro zpracování IPRM a nelze jej obcházet.

Tabulka námětů a projektů podaných občany a jinými subjekty

 

 Poř.č.

Iniciátor projektu

Název/ téma projektu

návrh

odůvodnění

1.

Jméno nečitelné

Navigační a informační městský systém

 vyřadit

neodpovídá tématu Přitažlivé město

2.

Přemysl Vaněk

Jeden kilometr cyklostezky.......

  vyřadit

neodpovídá tématu Přitažlivé město

3.

Přemysl Vaněk

Domov pro přestárlé........  

  vyřadit

neodpovídá tématu Přitažlivé město

4.

Beze jména

Dotace pro rozvoj Havířova (hlavně Šumbark)

  vyřadit

neodpovídá tématu Přitažlivé město

5.

Jméno nečitelné

Dotace pro rozvoj Havířova (hlavně Šumbark)

  vyřadit

neodpovídá tématu Přitažlivé město

6.

Jméno nečitelné

Nezaměstnanost

  vyřadit

neodpovídá tématu Přitažlivé město

7.

Beze jména

Obchvat města

  vyřadit

neodpovídá tématu Přitažlivé město

8.

K.Mojžíšek, Karvinská 3/1512, Havířov-Město

Označení cyklostezek na všech chodnících tak, jak je to ve městě Karviná

  vyřadit

neodpovídá tématu Přitažlivé město

9.

Církevní středisko volného času sv. Jana Boska, Haškova 1, Havířov-Město

Vybudování příjezdové cesty ke středisku na Šumbarku

  vyřadit

neodpovídá tématu Přitažlivé město

10.

Církevní středisko volného času sv. Jana Boska, Haškova 1, Havířov-Město

Vybudování nízkoprahového centra pro mládež v Havířově-Šumbarku jako sociální služby

  vyřadit

projekt zařadit do IPRM IOP

11.

Církevní středisko volného času sv. Jana Boska, Haškova 1, Havířov-Město

Modernizace budov a objektů střediska - celkové zateplení střechy, obnova fasády

zařadit

zařazeno do kapitoly projekty IPRM z jiných programů - OP ŽP (zateplení budov)

12.

Ing. Jiří Špiřík, předseda OK Dolní Suchá a předseda Sdružení občanů Havířov-Suchá

Revitalizace Sušanských rybníků

 vyřadit

bude financováno z důlních škod, vlastník OKD

13.

Ing. Jiří Špiřík, předseda OK Dolní Suchá a předseda Sdružení občanů Havířov-Suchá

Zprůjezdnění přímých směrů okružní křižovatky u nádraží ČD (velký rondel)

  vyřadit

neodpovídá tématu Přitažlivé město

14.

Ing. Jiří Špiřík, předseda OK Dolní Suchá a předseda Sdružení občanů Havířov-Suchá

Vybudování podzemního centrálního parkoviště města

 vyřadit

neodpovídá tématu Přitažlivé město

15.

Ing. Jiří Špiřík, předseda OK Dolní Suchá a předseda Sdružení občanů Havířov-Suchá

Revitalizace areálu Dolu Dukla

 vyřadit

neodpovídá tématu Přitažlivé město, není v majetku města, revitalizace bude provedena vlastníkem

16.

Ing. Jiří Špiřík, předseda OK Dolní Suchá a předseda Sdružení občanů Havířov-Suchá

Kanalizace okrajových částí Havířova (Dolní a Prostř.Suchá,...)

 vyřadit

neodpovídá tématu Přitažlivé město, bude řešeno OP ŽP

17.

Ing. Jiří Špiřík, předseda OK Dolní Suchá a předseda Sdružení občanů Havířov-Suchá

Dořešení Šumbarku II - Kolem Konečné MHD č. 16, nová trasa ulice Nové

  vyřadit

neodpovídá tématu Přitažlivé město

18.

Etela Hornáková, Podlesní 22b/546, Havířov-Šumbark

Vybudovat veřejnou větev vodovodu současně s kanalizací v lokalitě ul. Podlesní, Havířov-Šumbark

 vyřadit

neodpovídá tématu Přitažlivé město, bude řešeno OP ŽP

19.

ATLETICKÝ CLUB HAVÍŘOV, Astronautů 2, Havířov-Město

Dostavba sociálního zázemí a ubytovací kapacity pro atletický stadion, cca 80 mil. Kč

vyřadit

předimenzování IPRM sportovními projekty vyřazeno; ubytovací kapacita - oblast cestovního ruchu

20.

ATLETICKÝ CLUB HAVÍŘOV, Astronautů 2, Havířov-Město

Výstavba víceúčelové sportovní haly, cca 750 mil. Kč

 vyřadit

předimenzování IPRM sportovními projekty, velký finanční objem

21.

Tenisový klub Havířov, Opletalova 1218/8b, Havířov-Šumbark

Sportovní hala Havířov-Šumbark cca 140 mil. Kč

  vyřadit

bude projednáno v rámci IPRM IOP

22.

Evangelikální společenství křesťanů, o.s., Lašská 4, Havířov-Město

Relax centrum, cca 25-30 mil. Kč

  vyřadit

neodpovídá tématu Přitažlivé město, sociální politika

23.

Vzdělávací akademie Havířov s.r.o., Tajovského 1157/2, Havířov-Podlesí

Vybudování bezbariérových vstupů do objektu školské budovy na ul. Tajovského se zázemím parkoviště a chodníku, cca 7 mil. Kč

  vyřadit

neodpovídá tématu Přitažlivé město

24.

Vzdělávací akademie Havířov s.r.o., Tajovského 1157/2, Havířov-Podlesí

Vybudování bezbariérové vstupní haly školských budov na ul. Tajovského 1157/2 se zázemím parkoviště, cca 30 mil. Kč

  vyřadit

neodpovídá tématu Přitažlivé město

25.

Bc. Zdeněk Fikáček - navrženo přímo na jednání ŘV IPRM

Revitalizace parku kolem Zámku s. r. o.

zařadit

odpovídá tématu Přitažlivé město

 

 

 

Tabulka námětů připravených odbornými složkami Magistrátu města Havířova

 

Poř.č.

Název akce

návrh

odůvodnění

aktivita

1.

Sportovní hala Žákovská

zařadit

odpovídá tématu Přitažlivé město

1.2.1

2.

Cyklostezka Žermanická přehrada

vyřadit

odpovídá tématu mobilita

---

3.

Cyklostezka Těrlická přehrada

vyřadit

odpovídá tématu mobilita

---

4.

Rekonstrukce náměstí U Severky

zařadit

odpovídá tématu Přitažlivé město

1.1.2

5.

Centrum Dopravní výchovy

vyřadit

odpovídá tématu mobilita, část projektu - biketrial zařadit do projektu rekonstrukce chodníku v Parku Lučina vč.  navýšení rozpočtu o 5 mil. Kč, zařadit do r. 2010

---

6.

Rekonstrukce chodníku v Parku Lučina podél ul. Na Nábřeží

zařadit

odpovídá tématu Přitažlivé město, in-line bruslení, mobiliář

1.2.2

7.

Rekonstrukce náměstí Nad Terasou

zařadit

odpovídá tématu Přitažlivé město

1.1.2

8.

Náměstí T. G. Masaryka

zařadit

odpovídá tématu Přitažlivé město

1.1.2

9.

Rekonstrukce části křídla G na Knihovnu

zařadit

odpovídá tématu Přitažlivé město, regenerace brownfields

1.1.1

10.

Sportovně rekreační areál - lokalita Zemědělská

zařadit

odpovídá tématu Přitažlivé město

1.2.1

11.

Výstavba II. ledové plochy

zařadit

odpovídá tématu Přitažlivé město za předpokladu využívání veřejností                a neprofesionálním sportem

1.2.1

12.

Rekonstrukce parku Stromovka

zařadit

odpovídá tématu Přitažlivé město, do projektu nelze zařadit významnou zeleň

1.1.2

13.

Obnova parku za KD Radost

zařadit

odpovídá tématu Přitažlivé město, do projektu nelze zařadit významnou zeleň

1.1.2

14.

Výstavba hřiště v areálu Městské sportovní haly a rekonstrukce zázemí

zařadit

odpovídá tématu Přitažlivé město

1.2.1

 

 

Aktivity uvedené v tabulkách byly schváleny usnesením:

 

Řídící výbor pro IPRM

s c h v a l u j e

zařazení nebo vyřazení navržených projektů do IPRM Přitažlivá města dle předložených návrhů

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________

 

Vážení spoluobčané,

v měsíci únoru tohoto roku jste byli informováni na internetových stránkách města a v Radničních listech o přípravě Integrovaného plánu rozvoje města Havířova (dále jen IPRM) Součástí této informace byla také výzva k zasílání návrhů na členy Řídícího výboru a témata IPRM. Děkujeme všem, kteří mají zájem o další vývoj našeho města a zaslali nám své návrhy.

Na základě IPRM se budeme ucházet o finanční prostředky z fondů EU, které budou k dispozici v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, prioritní osy 3 - Rozvoj měst, oblasti podpory 3.1 - Rozvojové póly regionu. Globálním cílem prioritní osy 3 je všestranně zkvalitnit prostředí měst a jejich občanskou infrastrukturu v souladu s potřebami jejich udržitelného rozvoje. O dotace v této oblasti se může ucházet pět statutárních měst v Moravskoslezském kraji s počtem obyvatel nad 50.000. Jedná se o města Frýdek-Místek, Havířov, Karviná, Opava a Ostrava.

Z aktivit způsobilých pro ROP Moravskoslezsko, schválil Řídící výbor IPRM téma „Přitažlivé město“. V rámci tohoto tématu lze realizovat projekty na území celého města, toto téma má sledovat tyto cíle:

• Zvýšení kvality ekonomicky a sociálně exponovaných území, aby plnila reprezentativní, kulturní, sociální a další městské funkce (modernizace, výstavba a rekonstrukce objektů občanské vybavenosti, bezbariérové přístupy do veřejných budov).
• Regenerace památkových objektů, zejména v centrech měst, posílení infrastruktury pro cestovní ruch a zvyšování turistické atraktivity tvorbou produktů cestovního ruchu včetně navazujících investic (fyzické investice s odpovídajícími marketingovými nástroji)
• Rekonstrukce zanedbaných a nebo nedostatečné využívaných veřejných prostranství, zejména v centrech měst a na sídlištích.
• Zvýšení kvality zón pro bydlení a veřejné služby, včetně modernizace objektů zdravotnických zařízení.
• Regenerace lokalit typu brownfields s převážným využitím pro veřejné služby, veřejná prostranství, obchod, služby – regenerace bude podpořena pouze v souvislosti s novým nebo změněným funkčním využitím území.
• Zkvalitnění a rozšíření infrastruktury pro kulturu a volný čas, podpora zdravého způsobu života.
• Revitalizace zanedbaných a upadajících částí měst
• Zlepšení přístupu občanů z deprivovaných a okrajových částí města ke službám.


Veřejné projednání
zpracovaného návrhu Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Havířova proběhne dne 29.5.2008 v 15.00 hod. v restauraci Radnice v budově Magistrátu města Havířova.

Podrobnější informace o programu naleznete na internetových stránkách Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko - http://www.rr-moravskoslezsko.cz/rop/rozvoj-statutarnich-mest

Těším se na spolupráci a jsem s pozdravem

Ing. Zdeněk Osmanczyk, v. r.
náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
a předseda Řídícího výboru IPRM Havířova


Více informací o programu se můžete dovědět na webu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko